“อัยการธนกฤต”เปิดลิสต์ประกาศคำสั่ง คสช.ที่น่าสนใจมีผลใช้ต่อในรัฐบาลเลือกตั้ง

“อัยการธนกฤต”เปิดลิสต์ประกาศคำสั่ง คสช.ที่น่าสนใจมีผลใช้ต่อในรัฐบาลเลือกตั้ง เผยยึดอำนาจ5ปี คลอดคำสั่งมากถึง 465 ฉบับ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสุงสุดได้โพสต์เฟสบุ๊ค ให้ความถึงประกาศและคำสั่ง คสช. ที่น่าสนใจ ที่มีผลใช้บังคับต่อไปหลังมีรัฐบาลใหม่ มีข้อความว่า นับจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) ได้เข้าบริหารประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการออกประกาศ คสช. จำนวน 135 ฉบับ คำสั่ง คสช. จำนวน 166 ฉบับ ประกาศหัวหน้า คสช. จำนวน 1 ฉบับ และคำสั่งหัวหน้า คสช. จำนวน 163 ฉบับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 465 ฉบับ โดยประกาศและคำสั่งบางส่วนได้สิ้นผลในตัวเองไปแล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ และมีอีกบางส่วนจะสิ้นผลไปเมื่อ คสช. พ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังมีประกาศและคำสั่งบางส่วนที่นำไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายและประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีประกาศและคำสั่งอีกบางส่วนจำนวน 62 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินการในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีประกาศและคำสั่งที่คงมีผลใช้บังคับต่อไปหลังรัฐบาลใหม่เข้าบริหารประเทศเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการด้วย ดังนั้น ถึงแม้จะมีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางส่วนที่หมดความจำเป็น แต่ก็ยังจะคงมีประกาศและคำสั่งที่มีผลใช้บังคับต่อไปหลังมีรัฐบาลใหม่แล้วอีกจำนวนไม่น้อย

ประกาศและคำสั่งที่มีผลใช้บังคับต่อไปหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เข้าบริหารประเทศแล้วที่น่าสนใจ เช่น

– ประกาศ คสช. ฉบับที่ 26/2557 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์

– ประกาศ คสช. ฉบับที่ 49/2557 เรื่อง ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง

– ประกาศ คสช. ฉบับที่ 113/2557  เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร กรณีสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว

– ประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

– ประกาศ คสช. ที่ 102/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย ฯ

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2560 กำหนดให้มีการนำที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ ฯ

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ที่กำหนดให้มีอำนาจขอความร่วมมือจากข้าราชการทหารเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการได้

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน

ทั้งนี้ มีประกาศและคำสั่งบางส่วนที่น่าสนใจแต่ไม่ได้กล่าวถึง เนื่องจากได้มีการนำไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายและประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บทความก่อนหน้านี้‘วราวุธ-ประภัตร’ ฟิตจัด! ยก ส.ส.สุพรรณฯ ชทพ. ลุยแก้น้ำแล้งพื้นที่อู่ทอง-ดอนเจดีย์ทันที
บทความถัดไปE-DUANG : เพื่อไทย เปลี่ยนผ่าน สันติ เข้าสู่ยุค สมพงษ์ อมรวิวัฒน์