แกนนำ รพ.สต.เสนอ 2 พรรคใหญ่คุมสธ. ตั้งรัฐวิสาหกิจบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์และบำบัด-ถ่ายโอนไป อปท.

วันที่ 11 กรกฎาคม นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเสนอนโยบายด้านการสาธารณสุข นโยบายปฏิรูปและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บรรจุในคำแถลงนโยบายรัฐบาลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข และประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข เช่น ข้อเสนอด้านกฎหมาย ด้านโครงสร้างและบุคลากร ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้านสิทธิสวัสดิการและความก้าวหน้าบุคลากร ด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพและการสาธารณสุข ด้านการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ด้านโครงสร้างและกำลังคน ขอให้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อการบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์และการบำบัด ให้มีการยุบรวมกรมควบคุมโรค และกรมอนามัย สนับสนุนให้ รพ.สต. มีกำลังคนข้าราชการที่เพียงพอต่อการจัดระบบบริการปฐมภูมิ ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จัดให้มีการควบรวมทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการ รพ.สต ในลักษณะ “1 ตำบล 1 รพ.สต.” พร้อมมีนโยบาย “1 ตำบล 1 ทันตาภิบาล และ “1 ตำบล 1 แพทย์แผนไทย”

“ ขอให้ส่งเสริมและพัฒนายกระดับ รพ.สต.เป็นหน่วยบริการตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 และหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติทศวรรษพัฒนา รพ.สต. สนับสนุนทรัพยากรบริหารด้านกำลังคน วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และงบประมาณ ที่เพียงพอกับการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการดูแลสุขภาพประชาชน ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบำบัดรักษาโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค และกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน “นายสมศักดิ์ กล่าว

ประธานชมรม รพ.สต. กล่าวอีกว่า สำหรับการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และแกนนำสุขภาพภาคประชาชน ให้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยการยกระดับ อสม.เป็นหมอพื้นบ้าน หรือ หมอประจำบ้าน ให้ อสม. เป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2556 จัดให้มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และกองทุนพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และด้านการสนับสนุนจาก อปท. เพื่อจัดการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ การคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข โดยการถ่ายโอนรพ.สต. ให้ อปท.ขนาดใหญ่ สนับสนุนให้เทศบาลนคร มีโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รองรับการขยายตัวของสังคมเมือง และสังคมผู้สูงอายุ

 

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้วิป 7พรรคฝ่ายค้าน แตะมือเดินสายอภิปรายนอกสภา ล็อกเป้า รมต.มีคดี-ปฏิรูปกองทัพ-แก้รธน.
บทความถัดไป“วัฒนา” งัด 5 ข้อ พบพิรุธการทำงาน ป.ป.ช.