“ประยุทธ์” สั่งกทม. พัฒนาคูคลองเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปลูกดอกไม้ดึงนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ศาลาว่าการกทม. นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ใน 5 ประเด็น ดังนี้

1. การปรับปรุงถนน บาทวิถี และเส้นทางเดินเท้าในเขตกทม. ที่ชำรุดทรุดโทรม และอาจมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวกปลอดภัย

2. กำจัดขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางระบายน้ำในจุดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนแออัด

3. พัฒนาคูคลอง และพื้นที่ริมคลองที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจได้ให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามโดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

4. พัฒนาคูคลองเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 คลอง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่สะดวกและสะอาด

5. เพาะปลูกพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม ในพื้นที่แปลงใหญ่ตามสวนสาธารณะ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีไม้ดอกไม้ประดับเป็นแปลงใหญ่ ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป

บทความก่อนหน้านี้สมหมาย ปาริจฉัตต์ : Open Class พัฒนาครู-นักเรียนยุคใหม่ (6)
บทความถัดไปอนุสรณ์ ติปยานนท์ : ร้านหนังสือของนายหมอก