อนาคตใหม่ แจ้งผู้สมัครรับทราบ พรรคชู 5 นโยบายหลัก ชิงศึกเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค อนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครลงเลือกตั้งองค์ปกครองท้องถิ่นกล่าวถึง ผู้ที่สนใจลงสมัครฯในนามของพรรคอนาคตใหม่ ว่า เพื่อให้การจัดทำโครงการหรือนโยบายที่จะนำเสนอต่อพรรคเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีขึ้นในโอกาสที่จะถึงนี้มีความชัดเจน

ผมใคร่ขอเรียนถึงกรอบนโยบายท้องถิ่นหลักของพรรคอนาคตใหม่ที่กำหนดให้แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมเพื่อนำเสนอคือ

1.การขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น
2.การเปิดเผยข้อมูลของอปท.อย่างโปร่งใส ตามหลักการรัฐเปิดเผย(open government)
3.การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น(participatory budgeting) ตัวอย่างเช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอโครงการต่างๆโดยอปท.นั้นกำหนดวงเงินงบประมาณให้ เป็นต้น
4.การจัดการศึกษาโดยคนท้องถิ่น ที่คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา(education/school board)
5.การจัดการขยะ

โดยทีมผู้สมัครฯสามารถเสนอนโยบายอื่นเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพของอปท.นั้นๆ

บทความก่อนหน้านี้‘เกิดผล’ โพสต์ ‘วิษณุ’ เปลี่ยนไป ตีความแต่ละอย่าง ทำให้อยากอ้วกออกมาเป็นตำรา
บทความถัดไป‘กานต์’ โพสต์ตัดพ้อ หลังแสดงความคิดเห็นทางการเมือง