“ชวลิต” ชี้ “วิษณุ” สรรหา ส.ว. ขัด รธน. ม.59 และ ม.114 เสียเอง

“ชวลิต” ชี้ “วิษณุ” สรรหา ส.ว. ขัด รธน. ม.59 และ ม.114 เสียเอง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย (พม.) กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ในประเด็นการสรรหา ส.ว. ว่า นายวิษณุ น่าจะกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ดังนี้ 1.นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์ว่า คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562เป็นของ คสช. ถ้าต้องการได้ตัวคำสั่ง ขอให้ศาลสั่งมานั้น ขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา59 บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” เป็นที่ทราบกันดีว่า ส.ว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ประชาชนย่อมสามารถเข้าถึงกระบวนการสรรหา ส.ว ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ มิใช่ความลับที่ประชาชนจะเข้าถึงไม่ได้ ดังนั้น รัฐบาล หรือ คสช.ไม่อาจปฏิเสธกรณีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกต.ร้องขอคำสั่ง คสช.ดังกล่าว คสช.ต้องจัดส่งให้ ตนมีความเห็นว่า คสช. ไม่อาจอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้ว ไม่มีองค์กรใดอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้ หากจะอ้างว่า คสช.เป็นรัฎฐาธิปัตย์ ความเป็นรัฎฐาธิปัตย์ย่อมหมดสิ้นไปเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น กรณีนี้ นายวิษณุควรเปิดเผยคำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 ต่อสาธารณะ ส่งให้ กกต. และส่งให้ประธานรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 หากไม่จัดส่งให้ ย่อมขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 59

นายชวลิต กล่าวอีกว่า 2.กรณีนายวิษณุ กล่าวว่า คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. เป็นเรื่องภายในของ คสช. ไม่เกี่ยวกับประชาชน นั้น คำกล่าวดังกล่าว ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ชัดเจน กล่าวคือ “มาตรา 114 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และสมาชิกวุฒิสภา ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย…..” การเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลายประการ เช่น การเลือกนายกรัฐมนตรี การกลั่นกรองกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น นอกจากนี้ ส.ว. ยังได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อย่างอื่น โดยมีพระราชกฤษฎีการองรับ โดยเงินเดือน เงินเพิ่ม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ล้วนมาจากภาษีอากรของประชาชน มิใช่เงินส่วนตัวของ คสช. หรือผู้ใดทั้งสิ้น ดังนั้น กรณีที่กล่าวว่า คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เป็นเรื่องของ คสช. ไม่เกี่ยวกับประชาชน จึงไม่ชอบด้วยเหตุผล และเป็นการดำเนินการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 114 ดังกล่าวข้างต้น

“จากเหตุผลทั้ง 2 ประการดังกล่าว การที่คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ไม่ได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ทั้งๆที่ ส.ว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมูญ มาตรา 114 รับเงินเดือน เงินเพิ่ม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามพระราชกฤษฎีกา จึงมีข้อพิจารณาว่า การไม่ประกาศคำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 ในราชกิจจานุเบกษา ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนตัว จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา คำสั่ง คสช.ล้วนประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งสิ้น แม้แต่คำสั่งให้นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคพท. ให้ไปรายงานตัวต่อ คสช. ยังประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับการยื่นญัตติด่วนเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ

กระบวนการการสรรหาส.ว. นั้น อยู่ในขั้นตอนกำลังดำเนินการ ทั้งนี้ เหตุผลในการตรวจสอบ ก็เพื่อให้กระบวนการชอบด้วยรัฐธรรมนูญ สุจริต โปร่งใส ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ ไปๆ มาๆ ผู้รักษากฎหมาย กลับดำเนินการขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง หรือไม่ ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งก็ คือคนระดับครูบาอาจารย์ได้ละเลยต่ออำนาจประชาชน แต่กลับไปปกป้องเผด็จการ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้ สมัยนี้ น่าจะเกิดขึ้นเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา” นายชวลิต กล่าว

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้กาละแมร์ พัชรศรี : มองหางตา เบะปาก แผ่เมตตา
บทความถัดไป“ชูศักดิ์” สวน “วิษณุ” คิดได้ยังไง สรรหาส.ว.ไม่เกี่ยวกับปชช. เงินเดือนก็ภาษีปชช.ทั้งนั้น