ที่ประชุม ก.ต.มีมติตั้งศาลอาญา-ศาลเเพ่ง มีนบุรี ตลิ่งชัน พระโขนง ชุดเเรก – มีผล 1 ส.ค.นี้

ที่ประชุม ก.ต.มีมติตั้งศาลอาญา-ศาลเเพ่ง มีนบุรี ตลิ่งชัน พระโขนง ชุดเเรก ต้อนรับยกระดับจากศาลจังหวัดขึ้นเป็นศาลอาญา มีผล 1 ส.ค.นี้ “ผาณิต” ลาออก ก.ต.คนนอก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) ศาลฎีกา สนามหลวงซึ่งเป็นวาระการประชุมครั้งที่ 6/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ โดยมีวาระประชุมหลายเรื่อง ทั้งเห็นชอบการโยกย้ายข้าราชการตุลาการ สับเปลี่ยนตำแหน่งชั้น 3 และชั้น 4 เห็นชอบการแต่งตั้งบัญชีผู้พิพากษาอาวุโส วาระพิเศษ 1 ส.ค. 2562 และวาระที่ ก.ต.รับทราบ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ได้รับเลือกเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ สัดส่วนบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ซึ่งได้รับเลือกจากผู้พิพากษาตามกฎหมายใหม่ มาตรา 36 (3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ได้ขอลาออกจากการเป็นก.ต. ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2562

โดยวาระที่ ก.ต. เห็นชอบโยกย้ายตั้งสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้พิพากษาที่น่าสนใจ ได้แก่ การแต่งตั้งผู้พิพากษาระดับชั้นศาลอุทธรณ์ขึ้นไปมาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีศาลอาญาและศาลแพ่ง มีนบุรี,ตลิ่งชัน,และพระโขนง เป็นชุดแรกภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยกฐานะของศาลจังหวัดมีนบุรี,ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระโขนง ให้มาเป็นศาลอาญาและศาลแพ่ง ในพื้นที่เขตอำนาจศาลทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ซึ่งมีการประกาศเป็นกฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา

โดยในส่วนของผู้บริหารศาลอาญามีนบุรีประกอบด้วย นายภิญโญ แสงภู่ รอง ประธานอุทธรณ์ภาค 1 เป็น อธิบดีศาลอาญามีนบุรี , นายนพรัตน์ อักษร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญามีนบุรี, นางสุภา วิทยาอารีย์กุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญามีนบุรี

ผู้บริหารในศาลอาญาตลิ่งชันประกอบด้วยนายสนิท ตระกูลพรายงาม รอง ประธานอุทธรณ์ภาค 1 เป็นอธิบดีศาลอาญาตลิ่งชัน, นางอัจฉรา สุระคำแหง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลอาญาตลิ่งชัน,นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล รองเลขาฯ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นรองอธิบดีศาลอาญาตลิ่งชัน

ผู้บริหารในศาลอาญาพระโขนง ประกอบด้วยนายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานฎีกา เป็น อธิบดีศาลอาญาพระโขนง,นายจรูญ นาคเสน ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็น รองอธิบดีศาลอาญาพระโขนง,นายดิลก เสริมวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลอาญาพระโขนง

ผู้บริหารในศาลแพ่งตลิ่งชัน ประกอบด้วย นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็น อธิบดีศาลแพ่งตลิ่งชัน, นายโตมร สิริวัฒน์ภากร ผู้พิพากษาศาลในศาลอุทธรณ์ประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(ภาษี) เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งตลิ่งชัน

ผู้บริหารในศาลแพ่งพระโขนง ประกอบด้วยนายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็น อธิบดีศาลแพ่งพระโขนง, นายสุรพล นิตินัยวินิจ หัวหน้าศาลแรงงานภาค 2 เป็น รองอธิบดีศาลแพ่งพระโขนง และผู้บริหารในศาลแพ่งมีนบุรี ประกอบด้วยนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(แรงงาน) เป็น อธิบดีศาลแพ่งมีนบุรี,นายภมร สัตตภรณ์พิภพ ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งมีนบุรี โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป

นายสุริยันต์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งอธิบดีศาลอาญาและศาลแพ่งมีนบุรี ตลิ่งชัน และพระโขนง ชุดใหม่ว่า ก็เป็นไปตามที่ได้มีการ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ.2562 ที่ได้มีการยกฐานะจากศาลจังหวัดขึ้นมาเป็นศาลอาญาและศาลแพ่ง ที่ได้แบ่งอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการคดี โดยคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งใหม่ในครั้งนี้ ก็ถือเป็นผู้บริหารชุดแรก เมื่อมีการจัดตั้งศาลอาญาและศาลแพ่งทั้ง 3 พื้นที่ตามกฎหมายใหม่

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ศธ.เปิด23 คำสั่งม.44 ยุคคสช. ‘การุณ’เร่งสรุปงาน ส่ง ‘สมคิด’ สานต่อ
บทความถัดไปชงครม.28พค.”ซีพี”ชนะประมูลไฮสปีด ลุ้นต่อมาบตาพุด-ศูนย์ซ่อมอากาศยาน