ครม.ตั้ง ‘พล.อ.ประวิตร’ ปธ.กก.นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ครม.ตั้ง “ประวิตร” ปธ.คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อนุมัติ “สาวิตรี” นั่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 คน ดังนี้ 1.นายภูมิรักษ์ ชมแสง 2.รศ.ประสบศรี อึ้งถาวร 3.นายเจษฎา โชคดำรงสุข 4.ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 5.ศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข 6.นายอำนวย กาจีนะ 7.รศ.พิเศษทวี โชติพิทยสุนนท์ 8.นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ 9.รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ และ 10.นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูป ดังนี้ 1.พระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา) 2.นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชน และด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ) และ 3.รศ.อนุชาติ พวงสำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง น.ส.สาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวว่า ครม.มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 74/2562 มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามที่ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘เดชา’ ขอขึ้นทะเบียน ‘หมอพื้นบ้าน’ คาดรู้ผล1-2สัปดาห์ ด้าน 3 มหา’ลัย ถกหน่วยงานเกี่ยวข้อง18เม.ย. ดันผลิต ‘น้ำมันกัญชา’
บทความถัดไปสมศักดิ์จี้กกต.รีบดูใบเหลือง-ใบแดง หวั่นล่าช้าเกิน 9 พ.ค. พรรคการเมืองจะได้มีเวลาเตรียมตัว