ขรก.มหา’ลัย1.8หมื่นลุ้นงด.เพิ่ม8% อาจารย์มรภ.จี้’บิ๊กตู่’เคาะก่อนเปลี่ยนรัฐบาล

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่5) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ระเบียบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  โดยให้เพิ่มความในมาตรา 8/1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด ทั้งนี้การปรับแก้กฎหมายดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้มีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการในมหาวิทยาลัยอีก 8% ให้เท่ากับข้าราชการครู ซึ่งเมื่อปี 2554 ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน 2 รอบ คือ ปรับขึ้น 8% ตามมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และปรับเพิ่มตามมติครม. พร้อมข้าราชการทั่วประเทศใน เดือนเมษายน อีก 5 % เท่ากับปี 2554 ครูได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนถึง 13%  เงินเดือนมากกว่าข้าราชการในมหาวิทยาลัยถึง 8 %

นายรัฐกรณ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นเมื่อมีการปรับแก้กฎหมายเพิ่มเติม และมีผลบังคับใช้ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดย ก.พ.อ จะต้องเสนอเรื่องให้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาเพื่อเสนอครม.อนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังไม่แน่ใจคือ การเยียวยาดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังไปถึงปี 2554 หรือไม่ โดยที่ผ่านมาทปสท. เคยเสนอแนวทางเยียวยาใน 3 แนวทางคือ 1.ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554  แนวทางที่2. อนุมัติเท่าที่รัฐบาลจ่ายได้ และ3. ให้มีผลทันทีไม่ย้อนหลัง ซึ่งแนวทางที่ 3 ในปัจจุบันคงไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะเราเรียกร้องกันมานาน หากให้มีผลเฉพาะปัจจุบันอาจไม่เป็นธรรม ส่วนตัวอยากให้มีการประชุมก.พ.อ. เพื่อหาข้อสรุปเรื่องดังกล่าวให้เร็วที่สุด และเสนอให้ครม.พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หรือก่อนที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือ ต้องไปเริ่มดำเนินการใหม่อีกครั้ง  ทั้งนี้หากมีมติให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 จะมีผลกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน 8% ประมาณ 1.8 หมื่นคน ในจำนวนนี้มีผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วประมาณ 5 พันคน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีผลต่อเงินบำเน็จบำนาญ

นายอดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)นครราชสีมา  กล่าวว่า อยากให้ก.พ.อ. เร่งหาข้อสรุปในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการในสถาบบันอุดมศึกษา ซึ่งบางคนเงินเดือนต่ำกว่าครู โดยปัจจุบันในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหลือกลุ่มที่ยังมีสถานะเป็นข้าราชการอยู่ประมาณ 20-30% ของจำนวนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าไม่มาก โดยในส่วนของมรภ.นครราชสีมา มีข้าราชการที่จะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ประมาณ 100 คน

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปคสช. พร้อมดูแลปชช.เดินทางกลับ เตือนพักรถ-พักคน เป็นระยะ เพื่อความปลอดภัย