มีผลแล้ว! กม.ทะเบียนราษฎร ผู้ถูกศาลออกหมายจับ ถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

ประกาศแล้ว  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3) ม.13 ผู้ถูกศาลออกหมายจับ หากยังจับตัวไม่ได้ ใน 180 วัน ให้ดำเนินการคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน มาอยู่ทะเบียนกลาง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ณวันที่ ๑๒ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๒เป็นปีที่๔ ในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอํานวยความเป็นธรรมการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัตไวิ ้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา

คลิกอ่านฉบับเต็มที่นี่

ทั้งนี้มี มาตราที่น่าสนใจคือ มาตรา ๑๓ ระบุว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ “ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใดตามคําร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจแจ้งให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้นออกจากทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และให้หมายเหตุไว้ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับด้วย การหมายเหตุ ดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรา ๑๓ (๒) ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางตามวรรคสอง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ผู้นั้นต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดทําทะเบียนบ้านกลางนั้นพร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงว่าหมายจับนนั้ได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิ บัติตามหมายจับนั้นเสร็จสิ้นแล้ว

บทความก่อนหน้านี้“อัยการธนกฤต”เปิด 4 เเนวทางคำวินิจฉัย ศาล รธน.ปม กกต.ยื่นวินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์
บทความถัดไปข้อมูลล่าสุดแจ้งครอบครองกัญชา 1,053 ราย อย.ย้ำรีบยื่นภายใน 19 พ.ค.นี้เพื่อเว้นโทษ!