เปิดเกณฑ์ประเมิน… เลื่อนเงินเดือน ‘ครู-ผู้บริหาร’ 4 สาย 4 แบบ 2 องค์ประกอบ

จากกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีมติ “ยกเลิก” แบบบันทึกการประเมินแนบท้ายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ซึ่งมี 3 ด้าน 13 แฟ้ม เนื่องจากสร้างภาระ และความยุ่งยากให้กับครูผู้รับการประเมิน และได้เห็นชอบแบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการประเมินปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ฉะนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ได้ส่งคำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ถึงเลขาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแบบบันทึกการประเมินฯ แบ่งเป็น 4 สาย ดังนี้ แบบที่ 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สายงานสอน แบบที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สายงานบริหารการศึกษา แบบที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สายงานบริหารการศึกษา และแบบที่ 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ สายงานนิเทศการศึกษา

มี 2 องค์ประกอบ รวม 100 คะแนน คือ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน และการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน โดยมีการประเมิน 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก ดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีมาก ร้อยละ 80-89.99 ดี ร้อยละ 70-79.99 พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 และปรับปรุง ร้อยละ 59.99 ลงมา

องค์ประกอบที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เต็ม 70 คะแนน
แบบที่ 1 มี 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากการสร้าง และหรือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เต็ม 45 คะแนน

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เต็ม 10 คะแนน

3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ เต็ม 10 คะแนน

และ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เต็ม 5 คะแนน

แบบที่ 2 มี 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการจัดระบบการประกันคุณภาพ และการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เต็ม 18 คะแนน

2.ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากการบริหารการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เต็ม 20 คะแนน

3.ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เต็ม 16 คะแนน

4.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เต็ม 12 คะแนน

และ 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เต็ม 4 คะแนน

แบบที่ 3 มี 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและสถาบันอื่น เต็ม 14 คะแนน

2.ด้านการพัฒนางานวิชาการ โดยพิจารณาจากการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การจัดระบบและนิเทศการศึกษา การจัดระบบและประเมินสถานศึกษาและการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เต็ม 24 คะแนน

3.ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานธุรการ สารสนเทศทางการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ เต็ม 16 คะแนน

4.ด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการวางแผนและพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ และทักษะ และคุณลักษณะบุคคล สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เต็ม 12 คะแนน

และ 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เต็ม 4 คะแนน

และ แบบที่ 4 มี 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านนิเทศการศึกษา โดยพิจารณาจากการจัดทำแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับการนิเทศ การศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย หรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และนิเทศตามระบบช่วยเหลือนักเรียนและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง เต็ม 24 คะแนน

2.ด้านการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาจากการจัดทำแผนการนิเทศเพื่อส่งเสริมการบบริหารสถานศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เต็ม 16 คะแนน

3.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพิจารณาจากการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ชี้แนะ และพัฒนางานด้านนโยบายและจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิจัย สร้างนวัตกรรม การนิเทศเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เต็ม 12 คะแนน

4.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการวางแผนและพัฒนาตนเอง โดยนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเป็นผู้มีส่วนร่วมทางวิชาการในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เต็ม 12 คะแนน

และ 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เต็ม 6 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้ง 4 รูปแบบ เต็ม 30 คะแนน มี 6 ด้าน ดังนี้

1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจ และหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์

2.การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 3.มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

4.การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งมั่นต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5.การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

และ 6.การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กแดง” เดือด ซัดพวกได้ทุนเรียนนอก อย่ามาซ้ายตกขอบ ดัดจริตจะเปลี่ยนการปกครอง
บทความถัดไปจิตต์สุภา ฉิน : เบื้องหลังการเสพติดโซเชียลที่เราไม่เคยรู้