ด่วน! มติสนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แล้ว เตรียมประกาศใช้กม.ต่อไป

วันนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดสมาชิกประชุม ครั้งที่ 81/2559 ในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายนี้เป็นร่างแก้ไขเพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเพิ่มฐานความผิดและบทลงโทษให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น การเจาะทำลายระบบความมั่นคงของประเทศ การให้ผู้กระทำผิดรับโทษตามกฎหมายอาญาอื่น ๆ ที่สำคัญจะช่วยคุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ล่าสุด ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ เห็นด้วย 168 ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 5 ให้ผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ผ่านการพิจารณาจากสนช.ทั้งสามวาระแล้ว รอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป