“นายกฯ” ปราศรัยวันน้ำโลก ย้ำ รัฐบาลบริการจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“นายกฯ” ปราศรัยวันน้ำโลก ย้ำ รัฐบาลบริการจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้กล่าวคำปราศรัย เนื่องในวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT สรุปสาระสำคัญ ว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของทุกประเทศทั่วโลก ปัจจุบันหลายประเทศกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติด้านน้ำ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ปัญหาด้านน้ำมีความหลากหลายคาดการณ์ได้ยาก และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัย ดังนั้น เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก (World Water Day) โดยในปี 2562 ได้กำหนดประเด็นหลัก ภายใต้หัวข้อ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leaving no one behind)

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เท่าเทียมกันกับพื้นที่ในเขตเมือง โดยจัดทำแผนแม่บทการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี กำหนดแผนงานด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคเป็นเป้าหมายสำคัญลำดับแรก ซึ่งผลการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 98 การพัฒนาน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งการพัฒนาและขยายเขตประปาเมือง ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 55

เป้าหมาย 20 ปี ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รัฐบาลมุ่งเน้นการจัดน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว และเขตพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ การพัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 ที่กำหนดไว้ว่า “ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573”

ในการนี้ รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศให้เกิดความมั่นคง บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำที่เป็นธรรมและยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งการใช้น้ำและการอนุรักษ์แหล่งน้ำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และเนื่องในโอกาส “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ทุกคนมีน้ำที่สะอาด ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนตลอดไป

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“ชัชชาติ” มั่นใจ “เพื่อไทย” คว้าคะแนนเสียงอันดับ 1 พร้อมจับมือพรรคอื่น ต้าน 250 ส.ว.
บทความถัดไป“อ๋อย” สวนกลับ ผุดสโลแกน “ลุงตู่ต้องจบ จึงสงบอย่างยั่งยืน”