กลิ่นไม่ดี!! คลังร่อนหนังสือถึงก.อุตฯ สั่งทำแผนฟื้นฟูกองทุนเอสเอ็มอีใหม่ด่วน ไม่ผ่านเกณฑ์พบขั้นตอนสุดมั่ว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงอุตสาหกรรมให้จัดทำแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กลับมาให้กรมบัญชีกลางพิจารณาภายในวันที่ 29 มีนาคมนี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ได้ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำปี 2561 ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ 1.717 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยเฉพาะคะแนนในส่วนของการปฏิบัติการ มีสัดส่วนการพิจารณาคะแนน 50% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ได้เพียง 1.08 คะแนน เพราะการดำเนินโครงการไม่เป็นระบบในหลายๆ ด้าน รวมทั้งไม่มีบุคลากรที่กำกับ ดูแล ติดตามชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ขณะที่การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มีสัดส่วนการพิจารณา 30% ภาพรวมด้อยกว่าเป้าหมายมาก มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงอีกมาก อาทิ บทบาทคณะกรรมการบริหาร , ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน , ระบบการตรวจสอบภายใน , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยคะแนนด้านการเงินมีสัดส่วน 10% คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี 4.7 คะแนน ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ติดตามการชำระหนี้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ส่วนคะแนนด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัดส่วน 10% อยู่ในระดับคะแนนดีกว่าเป้าหมายได้ 5 คะแนนเต็ม เนื่องจากคณะทำงานได้ลดกระบวนการให้อนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้น และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีความรู้ และประสบการณ์อำนวยสินเชื่อมากขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตั้งข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุน ปีบัญชี 2560 ระบุว่า ในส่วนของบัญชีเงินฝากคลัง กองทุนไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลังประเภทต่างๆ ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่า เงินฝากคลัง มีประเภทใดบ้าง ได้รับวงเงินเท่าใด มีการเบิกจ่ายและมียอดคงเหลือจำนวนเท่าใด,ได้ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกับแบงก์ สเตตเมนต์ ซึ่งกองทุนไม่จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ไม่ปฏิบัติตามกรมบัญชีกลาง

นอกจากนี้ กองทุนไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่มีการนำส่งสำเนาการตรวจนับพัสดุให้ สตง. เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง , ทะเบียนคุมวัสดุรายตัว ไม่มีการระบุราคาต่อหน่วยทำให้แบบฟอร์มไม่เป็นไปตามกำหนด และหน่วยรับตรวจไม่ได้ทำใบเบิกจ่ายค่าวัสดุของปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีแนวทางประชารัฐ มีวงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาว 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก ระยะชำระคืน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ดูแล โดยปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารองรับการทำงานของกองทุน มีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาการปล่อยสินเชื่อเป็นอย่างมา เนื่องจากคณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัด ไม่มีความเชี่ยวชาญในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ จึงไม่กล้าที่จะปล่อย รวมทั้งมีปัญหาเรื่องเงื่อนไขกองทุน อาทิ ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล , ติดหนี้เอ็นพีแอล , การอนุมัติหลายชั้น จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้บทวิเคราะห์ : เมื่อ “อิรัก-เคิร์ด” กลับเป็นผู้ก่อเหตุทรมานเด็กร่วมไอเอส
บทความถัดไปจัตวา กลิ่นสุนทร : หลายเรื่องการเมือง ผสมเรื่องเก่าๆ