เห็นชอบสร้างบ้านพักขรก.กระทรวงยุติธรรม 3,022 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกระทรวงยุติธรรม 87 โครงการ 3,022 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2-3 ชั้น ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องไปรับราชการตามหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใกล้สถานที่ทำงาน ซึ่งดำเนินการโดย กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมบังคับคดี จำนวน 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย วงเงิน 3,022.438 ล้านบาท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด เป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำรายละเอียด แบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยเคร่งครัด

มติชนออนไลน์