“วัฒนา” ยื่นต่อกกต. ชี้ระเบียบหาเสียง-ลักษณะต้องห้าม พบหลายข้อ ขัดรธน.-เจตนารมณ์เลือกตั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผมเพิ่งเปิดดูระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เห็นว่าเป็นระเบียบที่ออกมาโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งหลายข้อ เช่น

ตามข้อ 18 (3) ที่ระบุว่าห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม นั้น ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายด้วยวิธีอื่น เพราะการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำได้ด้วยกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น ลำพังเพียงถ้อยคำที่รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม อาจจะยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท หรือทำให้เกิดความไม่สงบหรือละเมิดต่อศีลธรรมอันดี ดังนั้น ข้อห้ามของ กกต. นอกจากจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดการกล่าวหาต่อการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย

ตามข้อ 7-9 การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ แต่ผู้สมัครจะต้องแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทางและระยะเวลาให้ กกต. จังหวัดทราบตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นไปหรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาคือผู้แจ้งจะต้องเป็นผู้สมัครซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการรับสมัครที่ กกต. กำหนดไว้ในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ เป็นผลให้ก่อนการรับสมัครจะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ แต่กลับหาเสียงโดยวิธีอื่นได้ เช่น การติดป้าย หรือการปราศรัย เป็นต้น ซึ่งน่าจะเกิดจากความไม่รอบคอบของการออกระเบียบ ดังนั้น วันนี้ผมจะไปยื่นเอกสารแจ้งให้ กกต. ทราบ ส่วน กกต. จะไม่รับโดยอ้างว่ายังไม่เป็นผู้สมัครแบบที่ปฏิเสธท่านอื่นๆ มาแล้วก็เป็นเรื่องของ กกต. เพราะถือว่าได้แจ้งแล้ว