“ทษช.” จี้รัฐฝุ่นพิษคุกคามชีวิตคนกรุง เร่งแก้ไข-เพื่มมาตรการก่อนวิกฤติ

ไทยรักษาชาติ หวั่นปัญหาฝั่นละอองพิษ คุกคามสุขภาพประชาชน “ประภัสร์”ติงรัฐบาลขาดความใส่ใจประชาชน ไม่เตือน ไม่มีมาตรการรองรับ ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ย้ำปัจจัยมาจากหลายสาเหตุรัฐบาลควรเข็มงวดมาตรการทางกฏหมาย ก่อนปัญหาเกินวิกฤติแก้ไข

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายประภัสร์ จงสงวน เปิดเผยถึงปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นอะลองในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ ว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋วแต่มีพิษร้ายแรงต่อสุขภาพและกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯทุกคนไม่ว่าจนหรือรวย แต่สำหรับรัฐบาลที่กำลังถูกปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนระดับล่างและระดับกลาง รุมเร้า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋วจึงอาจไม่ใช่ปัญหาที่รัฐบาลถือว่าเป็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ออกมายืนยันว่า ปัญหานี้ได้เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา5 ปีที่ผ่านมาและเมื่อปีที่แล้วปัญหานี้ร้ายแรงกว่าปีนี้เสียอีก จึงเกิดคำถามว่า ทำไมจึงไม่มีการเตรียมการเพื่อรับมือหรือดำเนินการเพื่อลดหรือขจัดต้นเหตุของฝุ่นละอองขนาดจิ๋วเหล่านี้ล่วงหน้าเสียแต่เนิ่นๆ และทำไมจึงไม่มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้เตรียมตัวจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดจิ๋วก่อนเกิดสภาวะแบบนี้

พรรคไทยรักษาชาติ เราเห็นต่างจากรัฐบาลเพราะเราเชื่อว่า สุขภาพและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากรัฐและหน่วยงานของรัฐ ไม่จำกัดเฉพาะการดูแลสภาพแวดล้อมให้ปราศจากสารพิษและสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะ และเราเห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อขจัดหรือควบคุมปริมาณฝุ่นละอองขนาดจิ๋วในอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสากล ไม่ใช่เกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะ

“ขอเรียนยืนยันว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว ไม่ได้เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลของรถโดยสารประจำทางของขสมก. หรือหมูกระทะ เท่านั้น แต่เกิดจากหลายๆปัจจัย เช่น ปริมาณยานพาหนะในท้องถนนที่จอดนิ่งอยู่กับที่หรือเคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่ต่ำมากๆเพราะสภาพการจราจรที่ติดขัดตลอดทั้งวัน การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนพร้อมๆกันหลายสิบโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้หากมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดและจริงจังโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋วในอากาศก็จะไม่ขยายตัวและเกินไปกว่าเกณฑ์สากล” นายประภัสร์ กล่าว

นายประภัสร์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋วอย่างเร่งด่วน พรรคไทยรักษาชาติ ใคร่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ชาวกรุงเทพฯ ได้โปรดแจ้งเข้ามาที่พรรคไทยรักษาชาติ หากท่านเห็นการก่อสร้างไม่ว่าของรัฐหรือของเอกชนที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปในอากาศโดยไม่มีการฉีดละอองน้ำ หรือจัดให้มีวัสดุคลุมพื้นที่หรือที่กำลังก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และการปิดคลุมกระบะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือเศษวัสดุหรือดิน การล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการรายงานการจราจรที่ติดขัดผิดปกติ ยานพาหนะที่มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ปล่อยควันดำ เป็นต้น โดยขอให้ท่านแจ้งพรรคไทยรักษาชาติ ที่หมายเลข02-0386488 พรรคไทยรักษาชาติ จะเป็นหน่วยรับข้อมูล และข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชน เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าไปตรวจสอบและแก้ไข พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการของหน่วยงาน อันจะเป็นการช่วยกันลดต้นตอของปัญหาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดจิ๋วเหล่านี้