‘มส.’ ประกาศมติ ‘ห้ามใช้วัดทำกิจกรรมกระทบความมั่นคงรัฐ’

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา แจ้งว่า ทางมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีประกาศ มส. เรื่อง ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุมหรือสัมมนาหรือจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกขึ้นในสังคม โดยประกาศดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธาน กก.มส. ลงนาม ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำประกาศดังกล่าวแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด นำเรียนสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งทุกวัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามประกาศ มส.ดังกล่าว ด้วย มส. ในการประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้รับทราบพฤติการณ์ว่ามีการใช้อาคารสถานที่และพื้นที่ของวัด เป็นสถานที่จัดชุมนุม ประชุม สัมมนา เสวนา หรือกิจกรรมที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นการขัดคำสั่ง มส. ลงวันที่ 2 มกราคม 2538 เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538 อันเป็นการใช้สถานที่วัดผิดไปจากวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์เฉพาะการทำสังฆกรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การคณะสงฆ์ การสาธารณสงเคราะห์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน

เจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าวต่อว่า ทาง มส.จึงมีมติให้ประกาศ 1.ให้พระสังฆาธิการปฏิบัติและกวดขัดมิให้พระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง ตามคำสั่ง มส. ลงวันที่ 2 มกราคม 2538 2.ห้ามเจ้าอาวาสใช้ ยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่จัดชุมชน ประชุม สัมมนา เสวนา หรือกิจกรรมที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่อาจจะเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือให้ใช้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง และ 3.หากมีผู้มาใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในข้อ 2 โดยพลการ ให้เจ้าอาวาสเข้าป้องกัน ห้ามปราม หรือระงับมิให้มีกิจกรรมนั้นในวัดต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นให้ขออารักขาจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

พระราชปริยัติย้ำอีกว่า ทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือแจ้งประกาศดังกล่าวไปยังทุกวัดกว่า 400 แห่งในจังหวัดพะเยา ทันที ภายหลังจากส่วนกลางได้มีหนังสือแจ้งมา โดยขอให้ทุกวัดยึดถือประกาศมติ มส.ดังกล่าว เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ วางพวงหรีดเหยื่อพายุปาบึก สั่ง จนท.เร่งช่วย พร้อมแจงสถานการณ์ราคายาง-ประมง
บทความถัดไป‘สุเทพ’ปลุก ผู้สมัครรปช.สู้เลือกตั้ง ลั่นการเมือง ต้องเพื่อคนไทย ไม่ใช่ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง