“เพื่อชาติ” ชี้หาก “คสช.-กกต.” จริงใจ ต้องอย่าให้เลือกตั้งโมฆะ

วันที่ 6 มกราคม 2562 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวว่า กรณีการที่รัฐบาลและ กกต. ออกมาเผยว่าจะต้องมีการเลื่อนเลือกตั้ง ทุกคนคงทราบดีว่ากระแสสังคมต่อต้านเช่นไร ถึงกับเป็นแฮชแท็กต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้งสูงที่สุดของทวิตเตอร์ในวันนั้น ตนขอเสนอแนะว่าถ้ารัฐบาล คสช.และ กกต. จริงใจต้องการให้มีการเลือกตั้งในต้นปี 2562 จริงอย่างที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันกับนางเทเรซ่า เมย์นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการ การเลื่อนเลือกตั้งต้องอยู่ในกรอบ 150 วัน ตามกฏหมายเพื่อไม่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 268 บัญญัติไว้ว่า

.”ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3)และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว”

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สรุปคือ รัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้ “การเลือกตั้งต้องแล้วเสร็จ” ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ดังนั้นถ้ามีการเลื่อนวันเลือกตั้งต้องเลื่อนไปช้าที่สุดคือวันที่ 10 มีนาคม แต่ถ้าเลื่อนไปวันที่ 24 มีนาคม ตามข่าว คือเกิน 150 วัน เพราะจากวันเลือกตั้ง กกต ใช้เวลารับรองผล อีก 60 วัน ซึ่งจะเกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เมื่อมีผู้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเป็นโมฆะ ทำให้ประเทศสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเสียเปล่าอีกทั้งทำให้ประชาชนไทยต้องถูกเผด็จการกดขี่บังคับปกครองต่อไปไม่สิ้นสุด

สี่ปีกว่าที่ผ่านมาเผด็จการ คสช.ได้เผยตัวตนแล้วว่าเสพติดอำนาจต้องการสืบทอดอำนาจเห็นได้จากการไม่รักษาสัญญาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ปฏิญญาว่าด้วยการเลือกตั้งมา 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่หนึ่งปฏิญญาเจแปน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายืนยันกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าจะมีการเลือกตั้งปลายปี 2558 ครั้งที่สองปฏิญญายูเอ็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันกับนายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ ขณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 ว่าจะจัดการเลือกตั้งกลางปี 2560 ครั้งที่สามปฏิญญาประชามติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายืนยันหลังจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ผ่านประชามติว่าจะมีการเลือกตั้งปลายปี 2560 ครั้งที่สี่ปฏิญญาหลังการเยือนอเมริกาวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 2561 แต่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยทำตามปฏิญญาเลยสักครั้งเดียว จนมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าปฏิญญาลอนดอนที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันกับนางเทเรซ่า เมย์นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งต้นปี 2562 ถ้ารัฐบาลคสช. และกกต. ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะก็เป็นการทำผิดปฏิญญาของพลเอกประยุทธ์ต่อประชาชนไทยและนานาชาติครั้งที่ 5

การที่ผู้นำประเทศทำผิดสัญญาต่อประชาชนทั้งประเทศและนานาชาติซ้ำกันหลายๆ ครั้ง ทำให้ส่งผลลบต่อประเทศในเวทีโลก นานาชาติจะสูญเสียความเชื่อมั่นประเทศไทย (Loss of Trust) ทำให้เราเสียโอกาสในทุกๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ เพียงเพราะเรามีผู้นำประเทศไทยที่ไม่เคยรักษาสัญญา ในทางพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่า ”การผิดสัญญาหรือการโกหกทั้งรู้ เป็นเชื้อของการทำชั่วทุกชนิด” โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าว