คลังแจงซิมคนจน ช่วยค่าเน็ตไว้รับข่าวสารมีประโยชน์ ยันไม่ได้ใช้งบหลวง

รายงานข่าวกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณี ที่กระทรวงการคลัง เตรียมมาตรการโครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ว่า โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพ เช่น ข่าวสารจากภาครัฐ ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ราคาสินค้าเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ข้อมูลการออม ข้อมูลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการให้ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสมัครใจเข้าร่วม ซึ่งเป็นการให้การอุดหนุนค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูล (Internet Data) เท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าโทรศัพท์ ไม่มีการแจกซิมโทรศัพท์แต่อย่างใด อีกทั้ง โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายสามารถเข้าร่วมแข่งขันการเสนอแพ็คเกจที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยได้ จึงไม่ถือเป็นการเอื้อนายทุน

“ในระยะยาว เมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิจากโครงการ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายค่าบริการหรือปรับเปลี่ยนแพ็คเกจเองได้ตามกำลังซื้อหลังจากสิ้นสุดมาตรการ”

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของสำนักงาน กสทช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอไปเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 โครงการนี้จึงไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่อย่างใด

บทความก่อนหน้านี้“ประยุทธ์” ปัดไม่รู้เรื่องป้ายเชียร์ ชี้เจตนาดีแต่เตือนระวังข้อกฎหมาย
บทความถัดไป“เพื่อชาติ” ย้อนถาม “ประยุทธ์” ใครกันไม่เคารพกติกา เป็นกรรมการแต่ร่วมชกด้วย