ในหลวง พระราชทานยศ ‘นาวาตรี-เครื่องราชฯประถมาภรณ์ช้างเผือก’ ให้ ‘จ่าแซม’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่องพระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ใจความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า จ่าเอก สมาน กุนัน ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๓ สังกัดกองเรือยุทธการ เป็นผู้ที่ประกอบ คุณงามความดี และได้อุทิศความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งตนเองเสียชีวิต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชน องค์กร และนานาประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ นาวาตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ่าเอก สมาน กุนัน และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2561
บทความถัดไปนายกฯ สั่ง ก.ท่องเที่ยวเร่งทำความเข้าใจจีนหลังแห่ยกเลิกทัวร์ หวั่นกระทบความเชื่อมั่น