เปิดห้อง “จงรักภักดี” ของ “ดร.กบ อำพน กิตติอำพน” เคล็ดลับความสำเร็จบนเส้นทาง”ข้าราชการ”

ห้อง “จงรักภักดี”
มีความหมายยิ่งใหญ่ สำหรับ “ดร.กบ-อำพน กิตติอำพน”
เพราะไม่ใช่เพียงเป็นห้องกรุสมบัติ-พระเครื่อง เท่านั้น
หากแต่เป็นห้องเก็บของที่ระลึกจากพระบรมวงศานุวงศ์ และภาพถ่ายในวาระเข้าเฝ้าฯ ถวายงาน ในชีวิตข้าราชการ ระดับ 11 ตลอด 12 ปี
ก่อนจะอำลาเก้าอี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 สมัย ในวัยเกษียณ 30 กันยายน 2559
และเตรียมตัวเข้ารับตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งทันที
นั่นคือ “ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี”

เส้นทาง ราชการของ “ดร.กบ” ต้องถือว่าไม่ธรรมดา
เป็นข้าราชการคนเดียวที่ทุบสถิติ ครองตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ 2 สมัย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีก 2 สมัย
เข้านอก-ออกในตึกไทยคู่ฟ้ามาถึง 7 ยุคสมัย 7 นายกรัฐมนตรี
แน่นอน ย่อมเกี่ยวข้อง ผูกพันกับห้อง “จงรักภักดี”อย่างแยกไม่ออก
ทำไม

“ผมมีตำแหน่งโปรดเกล้า ฯ ตลอดเวลา 12 ปีที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากเป็นเลขา ฯ ครม. เป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานธนาคารแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง ล้วนเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ”

“ถามว่าอยู่ได้อย่างไร”

“ก็อยู่เป็น…อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี”

“ผมยึดมั่นอยู่อย่างเดียว”

“พระองค์ท่านตรัส ว่า ต้องตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ คือหัวใจหลักของคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความตั้งใจทำงานต้องอดทนอย่างพระมหาชนกและใช้ความรู้โดยตลอด”

“ผมจะภูมิใจมาก”

“ถ้าจะจดจำผมว่า เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญคนหนึ่งที่เป็นมืออาชีพ ทำงานเพื่อบ้านเมือง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุ่มเทด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต”

“ถึงแม้จะโดนอะไรต่าง ๆ นานา ก็ไม่เคยท้อถอย เรียนรู้จากชาวบ้าน เรียนรู้จากพระบรมราโชวาท ฯ คนเราไม่มีใครมีดีทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ผมก็มีข้อเสีย”

“ผมถูก Approved โดยตลอด รัฐบาลนี้ผมก็โดน Approved”

“แต่ผมได้ตั้งปณิธานกับตัวเองว่า ผมจะขอรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชการ”

201608291525274-20061002145931

201608291525272-20061002145931 201608291525271-20061002145931 201608291523409-20061002145931 201608291523408-20061002145931 201608291523405-20061002145931 201608291523403-20061002145931 201608291523402-20061002145931 201608291523361-20061002145931 201608291525273-20061002145931