E-DUANG : “คุณูปการ” จาก “ตูน บอดี้สแลม”

ไม่ว่าจะยืนมองจากแง่มุมใด กรณี ตูน บอดี้สแลม วิ่งจาก “เบตง-แม่สาย” มากด้วย “คุณูปการ”

ปลุก “สังคม” ให้ “ตื่น”

มองในด้านหลัก จิตใจของ ตูน บอดี้สแลม น่ายกย่อง น่าสรร เสริญ อย่างแน่นอน

เป็นจิตใจที่เสียสละ คำนึงถึงส่วนรวม

ในสังคมไทยมีคนที่มีจิตใจแบบ ตูน บอดี้สแลม มากมาย ตั้งแต่อดีต ตราบปัจจุบัน

สังคมก็มิได้มองข้าม หากแต่ยกย่อง สรรเสริญ เสมอมา

ครานี้ก็ยังยกย่อง ก็ยังสรรเสริญ เพียงแต่มีการนำเสนอมุมมองที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เท่ากับยืนยันว่าได้มี “การพัฒนา” เติบใหญ่

 

การแสดงออกของ ตูน บอดี้สแลม สังคมสัมผัสมาตั้งแต่ยุคที่บท บาท “กรมประชาสงเคราะห์” ยังโดดเด่น

โดดเด่นพร้อมกับ “นักสังคมสงเคราะห์”

คุณูปการก็คือ ไม่ว่าจะมีความเดือดร้อนที่ไหน นักสังคมสง เคราะห์ และ กรมประชาสงเคราะห์ ก็จะปรากฏตัว

ให้ความช่วยเหลือ มอบเงินเยียวยา

สังคมไทยดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่งความสงสาร เห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันและกันมาอย่างยาวนาน

เป็นเงินงบประมาณ เป็นเงินบริจาค

แต่ในกรณีของ ตูน บอดี้สแลม ได้เปิดโลกแห่งการกุศล โลกแห่งการเยียวยาให้กว้างออกไปมากยิ่งขึ้น

ถึงสวัสดิการของรัฐ ถึงหน้าที่ของรัฐ

 

ปฏิกิริยาต่อการวิ่งทางไกล เบตง-แม่สาย ของ ตูน บอดี้สแลม จึงเท่ากับเป็นกะเทาะเปลือกในของสังคมไทย

1 มีการวิเคราะห์ เจาะลึก

นำเอาจิตใจอันงดงามของ ตูน บอดี้สแลม เปรียบเทียบกับกระบวนการบริหารจัดการของรัฐ

เป็น “ประชานิยม” หรือเป็น “ประชารัฐ”

1 ลักษณะวิเคราะห์ เจาะลึก มองข้ามปัญหา “ส่วนตัว” แต่เน้นหนักไปยังทิศทาง ความคิด อุดมการณ์ ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือว่ากลบปัญหา

เสมอเป็น “ยาแก้ปวด” หรือเป็น “การบำบัด”