พระที่นั่งอัมพรสถาน | ปริญญา ตรีน้อยใส

ปริญญา ตรีน้อยใส

คอลัมน์มองบ้านมองเมือง /ปริญญา ตรีน้อยใส

พระเจ้าอยู่หัว

ในการพัฒนาบ้านเมือง การดำเนินกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และการดำเนินชีวิตของผู้คน ล้วนเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆ มากมาย ล้วนเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ มากมาย ล้วนมีแนวทางหรือวิธีการต่างๆ มากมาย จนกลายเป็นความยุ่งยากวุ่นวาย และขัดแย้ง ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้ ยังกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง หรือเกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมา

แม้จะมีการแปลตำราฮาวทู ให้แนวคิดมากมาย

แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหรือนักวิชาการไปเรียนต่างประเทศ เสนอแนวทางที่หลากหลาย

แต่กลับกลายเป็นความซับซ้อน อลหม่าน และสับสน

นอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้ ยังทวีปัญหามากขึ้น

จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวง เมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานให้แก่คณะทำงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน ข้าราชการกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีใจความบางส่วนที่น่าสนใจ

ดังนี้

…เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อใช้เป็นที่ประทับถาวร และสืบสันตติวงศ์ต่อไปนั้น

หมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน จึงต้องมีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัยอย่างเป็นสุข ต้องมีสภาพเอื้อต่อการประกอบพระราชภารกิจ ทั้งส่วนพระองค์และพระราชพิธีต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมราชประเพณี และต้องมีความทันสมัยตามเทคโนโลยีแห่งปัจจุบันกาล โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและพอเพียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน สำหรับผู้ที่ร่วมหมายพิธี ผู้มาขอเฝ้าฯ ผู้ที่มาถวายงาน และข้าราชบริพารในพระองค์

หมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน จึงไม่ใช่อนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ จึงไม่ใช่บ้านพักอาศัยธรรมดา หรือสถานที่ราชการทั่วไป หากเป็นพระราชฐานที่ต้องสง่างามและทรงคุณค่า อีกทั้งสนองต่อประโยชน์ใช้สอย ที่หลากหลายและซับซ้อนไปพร้อมกัน

การปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน ในฐานะอาคารประวัติศาสตร์ สร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จึงต้องใช้เวลา เพราะไม่ใช่การรื้อของเก่าลงทั้งหมดแล้วสร้างใหม่

หากเป็นการอนุรักษ์ส่วนสำคัญไว้ ปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะสม และต่อเติมก่อสร้างใหม่บางส่วน ทำให้การทำงานยาวนาน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุด

การปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน จึงต้องมีการศึกษา เตรียมการหรือวางแผน รวมทั้งดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน การดำเนินงานจึงต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ดูแลควบคุมงานที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ความล่าช้า และเสียหาย ที่มีอยู่หลายประการ คือ

เสียเวลา หากงานล่าช้าจะไม่ทันกับเวลาที่ต้องการใช้สอย

เสียงาน หากพระราชกรณียกิจไม่สามารถปฏิบัติได้ งานที่ควรทำเลยไม่ได้ทำ

เสียเงินทอง หากมีการแก้ไขหลายครั้งหรือรื้อสร้างใหม่ จะทำให้สูญเสียเงินไป

เสียอารมณ์ หากเกิดปัญหาขึ้นมา มักจะกลายเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานแต่ละฝ่าย

และ เสียคน หากปัญหาเพิ่มมากขึ้น จะเป็นเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหนื่อยล้า ขาดกำลังใจในการทำงาน จนถึงขั้นเลิกทำในที่สุด

จึงขอฝากข้อคิดให้พิจารณาดังนี้

 

การทำงานต้องหันหน้าเข้าหากัน หันหน้าปรึกษาหารือกัน เพื่อให้งานบรรลุล่วงไปได้ ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ ทั้งวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน แต่ควรจะมีการประสานงานและแบ่งงานกันทำ ใครเก่งด้านใดก็ทำในเรื่องนั้น ใครไม่รู้เรื่องใด ก็ต้องสอบถาม ไม่ใช่ทำเป็นไม่รู้ หรือปฏิเสธว่าทำไม่ได้ ต้องพยายามเข้าใจในระบบ และเข้าใจให้ตรงกัน เมื่อมีคนเก่งมาอยู่รวมกัน ก็ต้องร่วมมือกันทุกคน

การทำงานต้องมีการวางแผน มีกำหนดระยะเวลาและมีแผนงาน ทุกคนต้องปฏิบัติตามแผน ต้องมุ่งหวังถึงเป้าหมายเดียวกัน และสร้างผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน มีการปรึกษาหารือก่อนลงมือทำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น ทั้งนี้ เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้บ้าง แต่ต้องไม่ใช่ทำไปอย่างไร้จุดหมาย การทำไปรื้อไป หรือทำแล้วเห็นว่าไม่ดีก็ทุบ จะทำให้งานไม่แล้วเสร็จ

การทำงานจะต้องมีอุปสรรค ทุกคนจึงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น ต้องรีบแก้ไข ไม่เพิกเฉย หากผู้ให้ความคิดก็คิดไป ผู้ทำก็ทำไป งานจะไม่ประสานสัมพันธ์กัน เวลาเกิดปัญหาก็ไม่มีผู้แก้ไข

การทำงานจะให้เป็นไปตามทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องคิดไปและปรับไปตามสภาพที่เกิดขึ้น ตรงไหนไม่ดี ก็ต้องมีการปรับ ประชุมคิดวางแผนกัน การทำงานต้องยืดหยุ่นและแก้ไขได้

การทำงานต้องให้คุ้มค่าเงิน ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน บางคนอาจอยากได้ของดี แต่จะเอาราคาถูก บางคนก็เอาของถูก แต่เมื่อไม่ดีก็เสียเงินเปล่า ทั้งนี้ เมื่อเสียเงินไปแล้ว ต้องได้งานมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา และใช้การได้ดี

ขอให้ทุกคนนำข้อคิดต่างๆ ไปพิจารณา และหาทางร่วมมือร่วมใจกัน วางแผนให้ถูกต้อง ประสานงานให้ดี และทำงานด้วยความตั้งใจ จะต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำ งานก็จะสำเร็จตามเป้าหมาย ทุกคนจะมีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการรักษามรดกของพระพุทธเจ้าหลวง และก่อสร้างสถานที่สำคัญของประเทศ

ขอให้กำลังใจแก่ทุกคน และขอให้ทุกคนประสบโชคดีทั่วหน้า…

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ