นโยบายอสังหาฯ ที่อยู่อาศัย

ติดตามการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองเที่ยวนี้ มีนโยบายที่น่าสนใจติดตามทำความเข้าใจหลายต่อหลายเรื่องของ 2 พรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมาก คือพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล

แต่เท่าที่ติดตามรับฟัง ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ เลย

หาก 2 พรรคนี้ต้องจับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก ก็อยากฝากปัญหาหรือความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจไว้ เผื่อช่วงกำหนดนโยบายรัฐบาลร่วมกันยังสามารถผนวกเรื่องนี้เข้าเป็นนโยบายได้

เพราะเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญของประชาชน เป็นความมั่นคงของชีวิต และยังมีผลต่อเศรษฐกิจทำให้เติบโตด้วย

 

เรื่องแรก ครอบครัวคนชั้นกลางที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำประมาณ 70,000-120,000 บาทต่อครอบครัวซึ่งมีจำนวนมาก มีความต้องการซื้อบ้านเป็นของตนเองระดับราคาประมาณ 3-5 ล้านบาทต่อหลัง เอกชนภาคธุรกิจอสังหาฯ ก็มีความพร้อมที่จะผลิตขาย

แต่ปัญหาคือคนกลุ่มนี้กู้สินเชื่อจากธนาคารไม่ผ่านการอนุมัติ สัดส่วนสูงถึง 30-40% อันเนื่องมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง

ทางแก้ รัฐบาลต้องหาทางสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มนี้ให้เร็วเพื่อให้สัดส่วนรายได้คนกลุ่มนี้สูงกว่าหนี้ และหาทางบรรเทาหรือชะลอหนี้ครัวเรือน

เรื่องที่สอง ปัญหาผู้มีรายได้น้อยไม่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจเอกชนก็ผลิตขายไม่ได้ เช่น ครอบครัวที่มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท ธนาคารให้ผ่อนเงินกู้ได้ 1 ใน 3 เป็นเงินผ่อนได้ 10,000 บาท ซึ่งผ่อนที่อยู่อาศัยได้ในราคา 1 ล้านกว่าบาท เป็นที่อยู่อาศัยที่ภาคธุรกิจทำไม่ได้ หรือทำได้ยาก

ทางแก้ รัฐบาลต้องอุดหนุนให้เอกชนทำโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูกโดยงดเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหลายให้เพื่อลดต้นทุน ให้สามารถทำได้ ขณะเดียวกัน ก็อุดหนุนดอกเบี้ยโดยการค้ำประกันความเสี่ยง ผ่านทางธนาคารที่ปล่อยกู้เพื่อให้ผู้ซื้อกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆ

ข้อห้าม เรื่องนี้ห้ามนำงบประมาณแผ่นดินไปให้หน่วยงานรัฐทำเป็นอันขาด เพราะจะได้จำนวนน้อยและต้นทุนสูง

เรื่องที่สาม เรื่องการให้ชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยได้โดยอนุญาตเฉพาะนักลงทุนบางอุตสาหกรรมที่ไทยต้องการ อนุญาตเฉพาะผู้เชี่ยวชาญบางวิชาชีพที่ไทยขาดแคลน และทั้งหมดกำหนดโค้วต้าจำนวนจำกัดเป็นรายปี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาและกำลังซื้อคนไทย

เรื่องนี้ต้องไม่ “ดัดจริต” รักชาติห้ามไม่ใช้ต่างชาติซื้อ ทั้งที่ข้อเท็จจริงมีการซื้อผ่านตลาด “สีเทา” จ่ายเงินนอกระบบให้เจ้าหน้าที่รัฐอยู่ดี

และที่สำคัญกลุ่มผู้ซื้อก็เป็นกลุ่มธุรกิจสีเทาธุรกิจมืดที่ไม่เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมอีกต่างหาก

 

3 เรื่องนี้ทำได้ทันที

ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยทันที ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยจำนวนมหาศาลที่กำลังจะหมดความหวังที่จะมีปัญญาซื้อที่อยู่อาศัยได้เป็นของตนเอง กลุ่มคนชั้นกลางที่มีรายได้ประจำแต่กู้ไม่ผ่านก็มีจำนวนไม่น้อย จะได้มีบ้านเสียที

และสุดท้ายการถึงดูดนักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีผลต่อเศรษฐกิจที่ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเขาแย่งตัวกัน

นอกจากแก้ปัญหาให้กับประชาชนกลุ่มใหญ่แล้ว ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสูง เพราะธุรกิจอสังหาฯ จ้างงานงานมาก ให้วัสดุวัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ หมุนเวียนเร็ว ทำให้ค่าตัวทวีทางเศรษฐกิจสูง มีผลต่อ GDP มาก

ทำเถอะครับ •

 

 

ก่อสร้างและที่ดิน | นาย ต.