ซีพีเอฟ ได้รับรอง “Carbon Neutral Organization” อบก. ชูรง. ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรก

ภายใต้กลยุทธ์เป้าหมาย CPF 2030 Sustainabilityin Action ที่มุ่งขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการก้าวสู่องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี 2050 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

ธุรกิจอาหารสัตว์ ถือได้ว่าเป็นต้นทางของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นในห่วงโซ่การผลิตเนื้อสัตว์ และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนาเทคโนโลยีในด้านโภชนศาสตร์สัตว์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของซีพีเอฟ เมื่อเร็วๆ นี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรอง “คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของไทย ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO กล่าวว่า อบก. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ตามเป้าหมายของโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถือเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หากธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและทำเป็นตัวอย่างก็จะเกิดกระแสตามมา ซึ่งปัจจุบันกระแสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อโลก

“เครือซีพีและซีพีเอฟเป็นผู้นำการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัยของซีพีเอฟ ได้รับรอง Carbon Neutral Organization แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้นแบบในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผอ.TGO กล่าว

ด้าน นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนนิวทรัลขององค์กร จาก อบก.จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอื่นๆของซีพีเอฟ ที่เราจะเดินหน้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

นายเรวัติ ย้ำว่า ธุรกิจอาหารสัตว์ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการด้านพลังงาน การลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ลดการสูญเสีย เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัยของซีพีเอฟ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ โดยค่าคาร์บอนที่เหลือ บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำการชดเชยการปลดปล่อยให้เป็นศูนย์เพื่อให้เป็นกลางทางคาร์บอน Feedmill Carbon Neutrality