CPF มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมพลังพนักงาน เก็บขยะชายหาด ร่วมปกป้องท้องทะเล

ทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ เป็นต้นทางแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ปัจจุบัน ทะเลและชายฝั่งเกิดปัญหาจากขยะที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศขับเคลื่อนความมุ่งมั่นปกป้องทะเลโลก ภายใต้โครงการ CPF Restore the Ocean สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการลงมือทำ โดยระหว่าง วันที่ 15 – 17กันยายนที่ผ่านมา ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาด พร้อมกันทั่วประเทศ 7 จุด ใน 7 จังหวัด เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ซึ่งตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดทั้ง 7 จุดใน 7 จังหวัด ประกอบด้วยบริเวณป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ชายหาดหน้าทับ (บางสน) ต.บางสนอ.ปะทิว จ.ชุมพร ชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชายหาดท่าบอน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา หาดแพรกเมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชายหาดเรือรบประแส และศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง และหาดทรายแดง หินลาวา บ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด กิจกรรมในครั้งนี้ รวมปริมาณขยะที่เก็บได้รวม 7,153 กิโลกรัม

ทั้งนี้ กิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ และพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะ นำขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและบริหารจัดการอย่างถูกวิธี รวมทั้งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมรักษาระบบนิเวศ คืนความสวยงามสู่ท้องทะเล ที่สำคัญ คือ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการอนุรักษ์และดูแลท้องทะเล

วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นปกป้องทะเลโลก ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้สู่การลงมือทำ ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การดำเนินการ การประสานความร่วมมือในการเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการแยกขยะและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นปลูกฝังความตระหนักในการดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ซึ่งเป็นต้นทางความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์กับภาคีเครือข่ายระดับโลก ร่วมกับ SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลเพื่อความร่วมมือพิทักษ์ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สู่เป้าหมายการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมาย ปราศจากแรงงานที่ผิดกฎหมาย

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่ไปกับการร่วมดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สอดรับตามเสาหลักสู่ความยั่งยืนของบริษัท คือ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่”