ซีพีเอฟ ปลุกไอเดียพนักงาน ต่อยอดโครงการดีๆ ร่วมดูแลชุมชน – สังคมอย่างยั่งยืน

การปลูกฝังความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นแนวปฏิบัติ ที่ “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ” ถ่ายทอดสู่พนักงานทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ ด้วยการนำศักยภาพขององค์กร สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่สังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สานประโยชน์สู่ชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ตามกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืนของบริษัท คือ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดิน น้ำ ป่าคงอยู่”

ซีพีเอฟ จัดให้มีการประกวดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เช่นเดียวกับในปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประกวดและคัดเลือกโครงการ“CPF ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา” หรือ “CPF Sustainability in Action Awards 2022” มอบรางวัลให้กับ 6 โครงการไฮไลท์ ในการประกวดรอบ CSR Pitching Contest #1/2022 เพื่อให้สามารถนำเงินรางวัลไปพัฒนาและต่อยอดโครงการฯ เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นต้นแบบโครงการดีๆ ให้แก่ชาวซีพีเอฟ ในการดูแลชุมชนและสังคมต่อไป

สำหรับทั้ง 6 โครงการที่ได้รับรางวัล รางวัล Gold Pitch ได้แก่“โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร” จังหวัดชัยภูมิ โดยธุรกิจไก่เนื้อ – เป็ดเนื้อครบวงจร รางวัล Silver Pitch ได้แก่ โครงการสร้าง สานสุขวิถีชุมชน” ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ และรางวัล Bronze Pitch จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ โครงการอิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา จังหวัดสงขลา โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต : ห้องเรียนมีชีวิต : Classroom Of Life By Ladbuakhao จังหวัดนครราชสีมา โครงการโรงเรียนปลอดภัย (ชุมชนบ้านน้ำน้อย) จังหวัดสงขลา และโครงการโรงเรียนปลอดภัย(ท่าจีนอุดมวิทยา) จังหวัดสงขลา ซึ่งทั้ง 6 โครงการ ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลักของซีพีเอฟ และยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal : SDGs)

“โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร” รางวัล Gold Pitch ของปี 2565 เป็นโครงการที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้เป็นปุ๋ยด้วยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกรรมให้เกษตรกร”

ผลผลิตปุ๋ยเปลือกไข่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากการรวมตัวกันของสมาชิก “ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ” ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวนอยู่แล้ว รวมตัวกันผลิตปุ๋ยหมักเปลือกไข่ใช้เอง โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบ ทั้งเปลือกไข่และมูลไก่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำปุ๋ยจากโรงฟักชัยภูมิ ธุรกิจไก่ปู่ – ย่าพันธุ์เนื้อ ของซีพีเอฟ สามารถผลิตปุ๋ยเปลือกไข่ได้ปีละประมาณ10,000 กระสอบ หรือ100 ตัน เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกฯ นำไปใช้ในไร่นา สวน และอีกส่วนจำหน่าย โดยเงินรางวัล 100,000 บาท ที่ได้รับ จะถูกนำไปต่อยอดสู่ “เครื่องผสมปุ๋ย” ในระบบอัตโนมัติ ใช้ระบบกลไกควบคุมซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน การผสมปุ๋ยทำได้ละเอียดขึ้น มีความต่อเนื่องลดการใช้คน ลดการใช้พื้นที่ ยกระดับผลผลิตปุ๋ยให้มีคุณภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าของของเสียที่ต้องกำจัดอย่างมูลไก่ สอดคล้องตามเป้าหมาย“Waste to Value” ช่วยลดปัญหาขยะจากการฝังกลบ

ในส่วนของโครงการฯ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล Bronze Pitch โครงการอิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา จังหวัดสงขลา และโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต : ห้องเรียนมีชีวิต :Classroom Of Life By Ladbuakhao จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับ3 เสาหลักสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ ทั้งด้านอาหารมั่นคงและสังคมพึ่งตนด้วยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโภชนาการที่ดี สมวัย ตามเกณฑ์เสริมสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนด้านอาหารกลางวัน ต่อยอดสู่การจัดทำเป็นหลักสูตรฐานเรียนรู้การประกอบอาชีพใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมการทำเกษตรแบบใหม่ สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของโครงการเป็นหลัก และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (ชุมชนบ้านน้ำน้อย)จังหวัดสงขลา โครงการโรงเรียนปลอดภัย (ท่าจีนอุดมวิทยา) จังหวัดสงขลา ที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พัฒนาสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน

ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความตระหนักของพนักงานทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน