เอ็นไอเอหนุน 2 ธุรกิจดีพเทคและและธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ มอบทุนสนับสนุนสูงสุด 5 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 17 มกราคม 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  เร่งยกระดับการเติบโตเทคโนโลยีเชิงลึก (ดีพเทค) และธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2565 ใน 2 สาขาธุรกิจนวัตกรรม ได้แก่ ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food) และธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT หรือ ARI TECH (อารีเทค) เพื่อสร้างโอกาสการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรมเป้าหมายในลักษณะ  โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องเป็นนวัตกรรมระดับประเทศที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูงในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนเงินทุนให้เปล่า มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอทุนผ่านทาง  https://mis.nia.or.th/  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.nia.or.th/public/thematic/