อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ FinTech

นางสาวสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับ FinTech  ณ เอสพาร์ค โฮเต็ล เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

นางสาวสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ในโลกการเงินอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การเงินในปัจจุบันจะถูกทดแทนและแทนที่ด้วยระบบการเงินที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นผลให้ระบบการเงินต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจและมีแนวทางที่จะปฏิรูประบบการเงินของตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Crypto Currency , Digital Money, Token ต่างๆ รวมถึงการให้การยอมรับระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบการเงินปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปที่กำลังสนใจระบบการเงินที่เรียกว่า FinTech  บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตั้งและดำเนินการพัฒนาศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ประชาชนที่สนใจได้ มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดทักษะที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยทางบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จะเป็นผู้จัดหาสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ FinTech สำหรับรองรับประชาชนผู้สนใจ ซึ่งศูนย์นี้คาดว่าจะก่อตั้งเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564 และเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาอบรมได้ ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นไป”