E-DUANG : เส้นทางร่วม เพื่อไทย ก้าวไกล อ่านผ่าน กระบวน “นโยบาย”

ท่าทีของพรรคก้าวไกลต่อการนำเสนอนโยบายปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำจากที่เคยกำหนด 300 บาท/วัน เป็น 600 บาท/วัน ภายในปี 2570 ของพรรคเพื่อไทย เป็นท่าทีที่สร้างสรรค์

แม้ว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลจะเคยตั้งเพดานในนโยบายของตนอยู่ที่ 450 บาท/วัน ก็ตาม

การแสดงความเห็นชอบด้วยผ่านกระบวนการแถลงอย่างหนักแน่นและจริงจัง เท่ากับสะท้อนให้เห็นลักษณะการคิดในเชิงยุทธศาสตร์และพร้อมปรับ”ยุทธวิธี”อย่างสร้างสรรค์

บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของ”ผู้ใช้แรงงาน”และบนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นในแนวโน้มและความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบภายในปี 2570

ท่าทีของพรรคก้าวไกลเช่นนี้เป็นท่าทีที่สร้างสรรค์ เป็นท่าทีที่มุ่งมั่นในการก้าวเดินไปบนเส้นทางสายเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยเมื่อมีจุดร่วมอยู่ที่”ผู้ใช้แรงงาน”อย่างเดียวกัน

ผลที่ตามมาโดยอัตโนมัติก็คือ ทำให้ปรากฏรูปธรรมแห่งการ

ก้าวเดินในทางยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอย่างสร้างสรรค์และเป็นคุณ

มิได้คิดว่าพรรคใดก้าวนำ พรรคใดก้าวตาม เท่านั้น

 

แท้จริงแล้ว ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลมีหลายนโยบายที่กอดก่ายและดำเนินไปในลักษณะเหลื่อมซ้อนอย่างเด่นชัด

หากพิจารณาจากการกระจายอำนาจก็จะสัมผัสได้

แม้พรรคเพื่อไทยจะเสนอให้มีการเลือกตั้ง”ผู้ว่าราชการจังหวัด”ในจังหวัดที่มีความพร้อม นั่นก็เท่ากับเหยียบบาทก้าวไปสู่เป้าหมายแห่ง”นายกฯจังหวัด”ของพรรคก้าวไกล

ขณะเดียวกัน หากมองผ่านพรรคก้าวไกลอาจสัมผัสได้ใน”สุราก้าวหน้า” แต่ก็แทบไม่มีความแตกต่างเมื่อมองผ่านกระบวนการ”สุราประชาชน”ของพรรคเพื่อไทย

ยิ่งการประกาศอย่างแน่วแน่และมั่นคงในเรื่อง”รัฐธรรมนูญ”ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและยกร่างขึ้นใหม่ ยิ่งเห็นในความตั้งใจ

ทั้งของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล

 

ยิ่งกระบวนการของ”การเลือกตั้ง”รุกคืบเข้ามาและใกล้ความเป็นจริงมากเพียงใด ลักษณะ”ร่วม”แห่งความเป็นแนวประชาธิปไตยระหว่างพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกลยิ่งเด่นชัด

นี่คือความเป็น”พันธมิตร”ในแนวร่วม”ประชาธิปไตย”

มีการแข่งขันแต่ก็เป็นการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ เสนอหนทางเลือกให้กับประชาชนอย่างเปิดกว้างว่าจะชอบในแบบพรรคเพื่อไทยหรือจะชอบในแบบพรรคก้าวไกล

การต่อสู้และแช่งขันอย่างสร้างสรรค์บนฐานแห่งการเมืองใหม่