E-DUANG : “เครื่องแบบ” เต็มยศ “ประยุทธ์” ปรากฏพร้อม กับ“ทรานซิสเตอร์”

ทำไม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องเลือก”มหาดไทย”เป็นเป้าหมายแรกของการหวนคืนเข้าสู่สถานะแห่งการเป็น “นายกรัฐ มนตรี” รอบใหม่

คำตอบโดยพื้นฐานเห็นชัดว่าเพราะมีภารกิจในการเป็นประธานในการเทเล คอนเฟอร์เร็นซ์กับ”ผู้ว่าราชการจังหวัด”

เนื่องจากปัญหาใหญ่ของประเทศขณะนี้คือปัญหา”น้ำท่วม”

กระนั้น ก็ยังมีเสียงแย้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติว่า ทำไม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เลือก”กลาโหม” ไม่เพียงเพราะเคยเป็นทหารมาก่อนหากยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การแต่งเครื่องแบบ”ทหาร”ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดนัยประหวัดไปยังความยิ่งใหญ่ในยุคเป็น”ผบ.ทบ.”หากแต่มีความชอบธรรมเต็มที่ในฐานะเบอร์ 1 ของกลาโหม

ที่แหลมคมมากยิ่งกว่านั้นก็คือ ในฐานะนายกรัฐมนตรีในยุค สมัยใหม่เหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มเลือกสูทสากลซึ่ง ตัดเย็บอย่างประณีตเพื่อสร้างความเป็นสากล

การเลือกเครื่องแบบ”พลเรือน”ในขณะที่ตนยังมียศ “พล.อ.”นำหน้าอยู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเปี่ยมความหมาย

แม้จะปรากฏพร้อมกับยอดคำเท่ว่าด้วย”ทรานซิสเตอร์”

 

พลันที่คำว่า”ทรานซิสเตอร์”ดังขึ้นในความพยายามหาทางออกในการสือสารกับสังคมภายใต้สถานการณ์”น้ำท่วม”ใหญ่ในขอบเขตทั่วประเทศ

ความทรงศักดิ์อัครฐานของ”เครื่องแบบ”ชุดกากีก็สอดรับกับยุคสมัยแห่ง”ทรานซิสเตอร์”อย่างเหมาะสม

ในความเป็นจริง การดำรงอยู่ของกระทรวงมหาดไทยก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในระนาบเดียวกันกับการดำรงอยู่ของกระทรวงกลาโหม

เนื่องจากเป็นมรดกซึ่งฉายภาพการปฏิรูประบบราชการจาก ยุคเวียง วัง คลัง นามาสู่ความเป็นสมัยใหม่ในแผ่นดินพระบาทสม เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2434

แม้จะเคยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุค 2475 แต่ระ

บบนี้ก็ยังดำรงคงอยู่กระทั่งในเดือนตุลาคม 2565

 

เหมือนกับการมีอยู่ของ”ทรานซิสเตอร์”จะยืนยันความเป็นสมัยใหม่เช่นเดียวกับการมีอยู่ของกระทรวงกลาโหมและกระทรวง มหาดไทย

เพียงแต่เมื่อเทียบกับยุคแห่ง”อินเตอร์เน็ต”กลับเป็นอีกเรื่อง

ในเมื่อสภาพการณ์ในทาง”เทคโนโลยี”ได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งออนไลน์แล้วอย่างบริบูรณ์ไฉนจึงยังถวิลหา”ทรานซิสเตอร์”

คำถามนี้คำตอบอยู่ที่”เครื่องแบบ”แห่งความภาคภูมิใจ