E-DUANG : วิธีวิทยา กองทัพ ตัดสินใจ วิธีวิทยา รัฐบาล ตัดสินใจ

ปมอันมาจากการเดินหน้าในเรื่องซื้อรถถังสไตรเกอร์ ก็ดำเนินไปในฐานทางความคิดเดียวกันกับการเดินหน้าในเรื่องซื้อเรือยกพลขึ้นบกก่อนหน้านี้

นั่นก็คือ การเดินหน้าไปตาม “วาระ” ไปตาม “ระเบียบ”อัน ตราไว้เป็นกฎเป็นกติกาอย่างเคร่งครัด

เคร่งครัดตามแบบกองทัพ เคร่งครัดตามแบบทหาร

เนื่องจากทหารถูกเสี้ยมสอนมาตั้งแต่เรียนเตรียมทหาร เรียน อยู่โรงเรียนนายร้อย ว่าระเบียบวินัยเป็นเรื่องต้องเคารพ เป็นเรื่อง ต้องปฏิบัติตามจะล่วงละเมิดมิได้

โครงครอบในทางความคิดของกองทัพของทหารเช่นนี้เองทำให้เกิดสถานการณ์รถถังสไตรเกอร์ สถานการณ์เรือยกพลขึ้นบก

เหมือนกับไม่รู้ร้อนหนาวกับความเป็นจริงของบ้านเมือง

 

ความล่อแหลมและละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากก็คือ วิธีวิทยาและกระบวนการทางความคิดที่สัมผัสได้ในกองทัพในหมู่ทหารมีความ สัมพันธ์และยึดโยงอยู่กับรัฐบาล

เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันแม้มิได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 ก็เป็นความต่อเนื่อง

เป็นความต่อเนื่องในลักษณะแห่งการสืบทอด”อำนาจ”

เป็นอำนาจอันได้มาจากกระบวนการรัฐประหาร เป็นอำนาจอันมีการวางกรอบและกำหนดผ่านกระบวนการของรัฐธรรมนูญในกระสวนอย่างที่มีการสรุปจากพรรคพลังประชารัฐ

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา”

พวกเราอันหมายถึงพรรคพลังประชารัฐ พรรคพลังประชารัฐ อันเป็นปัญญาประดิษฐ์มาจากรัฐประหาร

รัฐประหารอันเป็นอาวุธของกองทัพ ของทหาร

 

จากเดือนพฤษภาคม 2557 แม้จะผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ธาตุแท้อันเป็นแก่นแกนของรัฐบาลก็ยังดำรงอยู่เหมือนเดิม

นั่นก็คือ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะรัฐประหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันได้เป็นนายกรัฐมนตรี อีกเพราะ”อภินิหาร”ทางกฎหมายอันเนื่องแต่กระบวนการของรัฐ ประหาร

วิธีวิทยาในการคิด กระบวนการบริหารจัดการจึงเหมือนกับการตัดสินใจของกองทัพ การตัดสินใจของทหาร

ผลเป็นเช่นไรก็อย่างที่รับรู้กันอยู่ ณ ปัจจุบันเด่นชัด

บทความก่อนหน้านี้“ประธานกมธ.ต่างประเทศ”วอนรัฐเร่งช่วยเหลือ พระสงฆ์-คนไทยตกค้างอินเดีย
บทความถัดไปขยายเวลาเปิดรับผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถึง 30 มิถุนายน 2563