E-DUANG : คุณูปการ จาก อุลตราแมน เปิดพรมแดน ทางความคิด

ปัญหาอันเนื่องแต่อุลตราแมน”กำลังให้”บทเรียน”อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อสังคมไทย

เป็นปัญหาทางด้าน”วัฒนธรรม”และ”ความคิด”

สะท้อนให้เห็นว่า ความรอบรู้ ความเข้าใจต่อพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยตื้นเขินอย่างน่าใจหาย

เมื่อตื้นเขินก็ตีกรอบกีดกั้นตนอยู่ในวงอันคับแคบ

ความจริง ปัญหาเดียวกันนี้พุทธทาสภิกขุเคยทิ้งระเบิดเอาไว้ในปาฐถาว่าด้วย”วิถีแห่งพุทธธรรม”อันพระพุทธรูปปิดกั้นและบังตาพุทธศาสนิกเอาไว้นานมาแล้ว

แต่ล่วงมาถึงพุทธศักราช 2562 ความคับแคบก็ยังบดบังและก่อให้เกิดสภาวะบิดเบี้ยวในทางความคิด

กระนั้น ภายใน”วิกฤต”ก็กลับกลายเป็น”เรื่องดี”

 

ทั้งๆที่รูปแบบของชุมชนสงฆ์คือรูปธรรมแห่งความเป็นประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด เป็นชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยเครื่องอัฎฐบริขารบนฐานแห่งความพอเพียงอย่างถึงที่สุด

แต่ด้วยพัฒนาการทางสังคมได้ทำให้ชุมชนพุทธได้รับผลสะเทือนในทางอำนาจ

เป็นอำนาจอันคล้อยตาม”โลกานุวัตร”อย่างผิดๆ

นั่นก็คือ จากไม่มีพระพุทธรูปกลายเป็นมีพระพุทธรูป จากการละวางไม่ยีดติดกลายเป็นยึดติด และเก็บรับเอาอำนาจผิดๆจากสังคมโลกเข้าไป

นั่นก็คือ การปิดกั้นอยู่แต่เพียงโลกแห่งเถรวาทโดยมิได้เปิดกว้างรับเอา”มหายาน”เข้ามาอย่างสร้างสรรค์

ผลจึงไม่เพียงแต่การปิดกั้นนำไปสู่ความคับแคบในทางความคิดในทางความรู้ หากแต่ยังสกัดขัดขวางความคิดสร้างสรรค์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

แม้แต่หลักแห่งกาลามสูตรอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสอน เอาไว้ก็ละเลย ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการไตร่ตรอง

 

ประเด็นอันเกี่ยวกับ”อุลตราแมน”จึงนำไปสู่การเขย่าความเชื่อมั่น ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างขนานใหญ่

คนที่คิดว่าคิดดีก็อาจจะไม่ดี ความคิดที่คิดว่าถูกก็อาจไม่ถูก

จากพรมแดนทางการเมืองก็ขยายสู่พรมแดนทางศาสนา สู่พรมแดนทางความคิด กลายเป็นวาระในทางสังคม กลายเป็นวาระในทางปัญญา

นี่ย่อมเป็นโอกาสอย่างสำคัญในการถกแถลง อภิปราย

บทความก่อนหน้านี้‘จุรินทร์’ เวลคัมดินเนอร์ โชว์การแสดงไทย-อาหารไทย เวทีรมต.เศรษฐกิจอาเซียน
บทความถัดไป‘สมชัย’ แนะพรรคเล็ก ไม่อยากถูกคำนวณใหม่จนตกเก้าอี้ส.ส. ให้ยุบพรรค ย้ายไปรวมพรรคอื่น