E-DUANG :​ ทิศทาง จินตนาการ ข้อตกลงใหม่ ทิศทาง การสร้างพันธมิตรแนวร่วม

ไม่ว่างานเสวนา จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ครั้งที่ 1 ที่เชียงใหม่ ไม่ว่างานเสวนา จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ครั้งที่ 2 ที่สงขลา

จุดเด่นคือการขยายกรอบแห่ง”มือ”ที่ยื่นออกไปของพรรคอนาคตใหม่

ที่เชียงใหม่มีชื่อของ นายกษิต ภิรมย์ ชื่อของ นายสมชัย ศรี สุทธิยากร นอกเหนือจากชื่อของ นายโคทม อารียา และ น.ส.สุรี รัตน์ เอื้อมรรคา อันเป็นภาคประชาสังคม

ที่เชียงใหม่มีชื่อ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์นอกเหนือจากชื่อของ นายศรีสมภพ จิตรภิรมย์รื่น และ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณ

ด้านหลักยังเป็นการสร้างพันธมิตรใน”แนวร่วม

 

จุดต่างอย่างสำคัญระหว่างเสวนาที่เชียงใหม่กับที่สงขลาก็คือ บทบาทของพรรคอนาคตใหม่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง แม้จะอยู่ใน ฐานะเป็นเจ้าของงานก็ตาม

ที่เชียงใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นผู้ดำนเนินการอภิปราย

และจบด้วยปาฐกถาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

แต่ที่สงขลา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กลายเป็นส่วนหนึ่งในผู้อภิปราย โดยผู้ดำเนินการอภิปรายกลายเป็น นายเอกชัย ต่วนศิริ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรงนี้พรรคอนาคตใหม่อาจสรุปบทเรียนจากการเสวนาที่เชียงใหม่โดยให้ความสนใจกับข้อเสนอของ นายสมชัย ศรีสุทธิยา กร ด้วยเกรงว่าการปิดท้ายด้วยปาฐกถาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เท่ากับตัดโอกาสคนอื่น

เพราะบรรดาแฟนานุแฟนย่อมรอคอยการเซลฟี่กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จนอาจทำให้สมาธิในการติดตามเสวนาลดลง

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสวนา

 

จากการเสวนาที่เชียงใหม่มายังการเสวนาที่สงขลามีความเด่นชัดว่าวงเสวนา จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ เดินไปบนเส้นทางของการสร้างแนวร่วม

ไม่ว่าใครก็ตามที่มีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐ ธรรมนูญล้วนเป็นพวกเดียวกัน

แม้จะเคยมีข้อขัดแย้งในอดีตแต่คำนึงถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันอันนำไปสู่อนาคตของการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

บทความก่อนหน้านี้ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาครั้งที่หนึ่ง 18 ก.ย.62
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร