3 ปัญหา ยาในประเทศ ผลิตซ้ำ วิจัย พัฒนา ต่ำ

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เปิดเผย

ข้อมูลของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า มูลค่ายารวมของไทยอยู่ที่ประมาณ 1.6 แสนล้านบาท

นำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 70 ผลิตในประเทศร้อยละ 30

ในรอบ 8 ปีตั้งแต่ปี 2550-2558 มูลค่ายาในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มูลค่ายาเพิ่มขึ้นเกิดจาก 3 ปัจจัย

(1) คนอายุยืนยาวมากขึ้น เมื่อแก่ตัวจึงป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มากขึ้น ซึ่งเป็นโรคที่ต้องอาศัยยาในการรักษามากขึ้น

(2) มีการพัฒนาการรักษาโรคทำให้สามารถรักษาได้มากขึ้น

(3) ส่วนของยาที่มีการนำเข้าสูงเพราะเป็นยากลุ่มใหม่ที่มีมูลค่าสูง เช่น ยามะเร็ง บางรายการอาจมีผู้จำเป็นต้องใช้ไม่กี่คนแต่มูลค่ายาสูง

นโยบายของประเทศต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการยาที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการนำเข้า คณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ปรับบทบาทจากที่เป็นหน่วยรับขึ้นทะเบียนยาเป็นเชิงรุกเข้าไปดำเนินการในส่วนของกระบวนการและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้น

ขณะเดียวกัน จากการดำเนินการตรวจสอบทำให้ทราบถึงปัญหา 3 ข้อสำคัญของผู้ประกอบการไทย กล่าวคือ (1) ผลิตยาแบบเดียวกัน ซ้ำกันทำให้เกิดการแข่งขันกันเอง (2) ผลิตยาที่มีมูลค่าไม่มากเนื่องจากเทคโนโลยีความสามารถในการผลิตยังไม่มาก บวกกับการวิจัยและพัฒนาสูตรยาในประเทศไทยมีน้อย

(3) ยาที่หมดสิทธิบัตรของบริษัทต่างประเทศแล้ว แต่ผู้ประกอบการไทยยังไม่กล้าที่จะผลิตเพราะไม่ทราบแน่ชัดว่ายาตัวใดบ้างที่หมดสิทธิบัตรแล้ว