E-DUANG : กรณี LISA กรณี TIGER WOOD ท่าทีต่อ ความสำเร็จ ท่าทีต่อ ชัยชนะ

เส้นทางของ LISA กับเส้นทางของ Tiger Wood น่าศึกษา น่าทำความเข้าใจศึกษาจาก”ความเหมือน” ศึกษาจาก”ความต่าง”

2 คนมีสายเลือดอันเป็น”คนไทย”อย่างแน่นอน เพียงแต่ด้วยระดับแตกต่างกัน

LISA เป็นไทยอันมีรากฐานมาจาก”บุรีรัมย์”

Tiger Wood มีบิดาเป็นอเมริกา แอฟริกัน แต่มีมารดาเป็นคนไทยจึงถือได้ว่าเป็น”ลูกครึ่ง”

เพียงแต่หากพิจารณารากฐานของ LISA อย่างจริงจังในเมื่อเป็นคนบุรีรัมย์ก็ย่อมรู้กันเป็นอย่างดีว่ารากฐานแทบไม่แตกต่างไปจากคนสุรินทร์ คนศรีสะเกษ

มีหรือที่จะไม่มี DNA ในแบบของคนเขมร ในแบบของคนส่วยเจือปนอยู่บ้าง

สรุปตามสำนวน สุจิตต์ วงษ์เทศ ก็ต้องว่าปนๆ กันไป

ขณะเดียวกัน หากศึกษาถึง”เส้นทาง”ในการบ่มเพาะอันนำไปสู่ความสำเร็จก็มองเห็นได้อย่างแจ่มชัด

คนหนึ่งเป็น”เกาหลีใต้” คนหนึ่งเป็น”อเมริกา”

 

ความเป็นจริงเช่นนี้ LISA รู้ ความเป็นจริงเช่นนี้ Tiger Wood รู้เป็นความสำเร็จบนฐานของ”ตัวเอง” และของ”แวดล้อม”

การบ่มเพาะจากสนามกอล์ฟของอเมริกาจึงเป็นเหมือนกระดานหกให้กับ Tiger Wood ทะยานขึ้นไปเป็นนักกอล์ฟระดับโลก

การบ่มเพาะจากสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีใต้จึงเป็น เหมือนกระดานหกให้กับ LISA ไม่เพียงแต่เป็นนักร้องยอดนิยมของสังคมเกาหลีหาก ณ วันนี้ก็ทะยานไปสู่ความเป็น ROCKSTAR

ความชื่นชมยินดีต่อชื่อเสียงไม่ว่าจะของ Tiger Wood ไม่ว่าจะของ LISA จึงเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนไทย โดยเฉพาะที่ได้กลายเป็นแบบอย่างสร้างความฝันให้กับคนอีกรุ่น

 

ภายใต้ชื่อเสียงและเกียรติยศอัน Tiger Wood และ LISA ได้มาจึงสะท้อนให้เห็นแรงสะเทือน

เป็นแรงสะเทือนจากเสียงชโยโห่ร้องด้วยความปรีติปราโมทย์

ด้านหนึ่ง เป็นบำเหน็จอันเป็นเครื่องยืนยันในความสำเร็จผ่านความนิยม ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง ก็ฉายสะท้อนตัวตนแต่ละคนที่ไปแวดล้อมแสดงความยินดีว่ามีรากฐานอย่างไร

เข้าใจ Tiger Wood หรือไม่ รับรู้ตัวตนและความนิยมของ LISA อย่างไร