เปิดไทม์ไลน์ แต่งตั้ง ‘สว.-รอง ผบก.’ เช็กคุณสมบัติใคร ‘แป้ก-ปัง’?

การแต่งตั้งนายตำรวจ ระดับสารวัตร-รองผู้บังคับการ (สว.-รอง ผบก.) ประจำปี 2565 ที่แต่งตั้ง 3,000 กว่าตำแหน่ง ขยับออกไป 2 ครั้ง ล่าช้ากว่าเดิมกำหนด 30 พฤศจิกายน เป็น 30 มกราคม ปีหน้า

ครั้งแรก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้เสนอ ก.ตร.เห็นชอบขยายเวลาออกไปจนถึง 31 ธันวาคม เป็นการเลื่อนครั้งแรก

เหตุผลติดภารกิจไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน ตร.ต้องระดมกำลังตำรวจหลายหน่วยเกือบ 20,000 คน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และอารักขาผู้นำประเทศเข้าร่วม การแต่งตั้งโยกย้ายเกี่ยวพันกับตำรวจหลายพื้นที่ จึงต้องเลื่อนไป

ครั้งที่ 2 กองบัญชาการ (บช.) ต่างๆ ทำบัญชีไม่ทันตามกำหนดเวลา ประกอบกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เสนอที่ประชุมแต่งตั้งนายพลตำรวจนอกวาระ หมุนเวียน 17 ตำแหน่ง ในการประชุม ก.ตร. 22 ธันวาคม

จึงต้องขยับระดับ สว.-รอง ผบก. ออกไปไม่เกิน 30 มกราคม 2566

 

ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งเรื่องการแต่งตั้ง สว.-รอง ผบก. ปี 2565 ไปถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เมื่อ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา มีเนื้อหาน่าสนใจ อาทิ

1. การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งตำรวจ ให้พิจารณาอาวุโส ประวัติรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความรู้ความสามารถประกอบกัน และให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1. บช. และ บก.ขึ้นตรง ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

-ระดับ ผกก. และรอง ผบก. ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 20 ธันวาคม

– ระดับ สว. และรอง ผกก. ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 26 ธันวาคม

1.2. บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.

– ระดับ ผกก. และรอง ผบก. ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 20 ธันวาคม

– ระดับ สว. และรอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจ ผบช. ให้จัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 28 ธันวาคม แล้วให้ทุกหน่วยส่งบัญชีการแต่งตั้งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ. ใน 29 ธันวาคม) เพื่อตรวจความช้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

สำหรับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลใช้บังคับ มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล (สกพ.) แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

2. ตำรวจในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย

3. ตำรวจที่ได้ผ่านการคัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นให้หน่วยพิจารณา หากเห็นว่าเหมาะสม ให้เสนอ ตร. เพื่อเสนอแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่หากตำรวจดังกล่าวยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจที่มีปริมาณและคุณภาพงานสูงขึ้นอย่างชัดเจน หรือหากตำรวจดังกล่าวสมัครใจดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปให้พิจารณาไปตามนั้น หรือพิจารณาตอบแทนในรูปแบบอื่นตามสมควร

4. การแต่งตั้งตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผกก. ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้ทันที เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

5. ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปตำแหน่งอื่นทุกราย

 

6.การแต่งตั้งตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก.เป็นครั้งแรก ไม่ควรพิจารณาเสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจที่มีปริมาณและคุณภาพงานสูง

7. การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำรวจที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานสอบสวนครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 ให้พิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานสอบสวนก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับการรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในสายงานสอบสวนให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในสายงานสอบสวน พ.ศ.2565 โดยเคร่งครัด

8. การแต่งตั้งตำรวจที่อยู่ในบังคับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 แต่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนไม่ครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามบทเฉพาะกาลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2565 กรณีที่จะต้องเก็บประสบการณ์งานสอบสวนเพิ่มในระดับถัดไปให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ หากได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ตามที่บทเฉพาะกาลกำหนด ให้มีเงื่อนไขท้ายคำสั่งแต่งตั้ง

9. สำหรับตำแหน่งสายงานสอบสวนที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำหนดขึ้นตามมติ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563 ให้พิจารณตำรวจที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่สอบสวนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน

10. ให้ศูนย์ฝึกอบรม (ศฝร.) ถือเป็นหน่วยสำคัญ ตำรวจที่จะได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดนี้ จึงควรพิจารณาผู้มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น บุคลิกลักษณะที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม หน่วยจึงควรคำนึงถึงคุณลักษณะดังกล่าวเป็นสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้ง จะทำให้การปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ ตร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันหากหน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน ให้หน่วยพิจารณาแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นที่เหมาะสม

11.ให้ทุกหน่วยดำเนินการแต่งตั้งตำรวจตามที่ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ มีมติให้เยียวยา หรือแก้ไขให้กับผู้ร้องทุกข์ทุกราย ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเยียวยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12. ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งในปริมาณและคุณภาพงานน้อยลงหรือไม่สัมผัสประชาชน

13. ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2564 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริง

14. ภ.1 ภ.2 และ ภ.8 ที่ยังคงมีจำนวนตำแหน่ง สวป.ในสถานีตำรวจเกินกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 กำหนดไว้ ให้ปรับเกลี่ยให้เป็นไปตามกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร.กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

15. ให้ทุกหน่วยจัดส่งบัญชีตำแหน่งว่างรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลก่อนพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง

16. ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง สถานภาพข้าราชการตำรวจ และรายละเอียดอื่นๆ ด้านธุรการให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

17. ให้ บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อตำรวจที่ได้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการแล้วจัดส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ