จดหมาย

จดหมาย

ประจำวันที่ 17-23 มิถุนายน 2565 ฉบับที่ 2183

 

จดหมาย

 

• เพื่อทราบ (1)

ด้วยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย (Democracy Learning Center) ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย (Democracy Learning Center) ดังกล่าว

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

รักษาการแทน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 

วันที่มติชนสุดสัปดาห์วางแผง

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ผ่านไปแล้ว

แต่ก็ยังต้องการนำเสนอผู้อ่าน ให้ “เพื่อทราบ” ถึงการมีศูนย์ดังกล่าว

และใครมีโอกาส ควรลองไปสัมผัสถึง “ประชาธิปไตย” ภายใต้การนำเสนอของสถาบันพระปกเกล้าดู

โดยเฉพาะในห้วงเวลาแห่ง “เดือนมิถุนายน”

ที่ปีนี้จะครบ 90 ปี 24 มิถุนายน 2475 พอดี

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย จาก “ภาครัฐ” จึงน่าสนใจ

 

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า ให้ข้อมูลถึงศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยไว้ว่า

มีเจตนารมณ์ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

นำเสนอพัฒนาการประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจนถึงปัจจุบัน

จัดแสดงเนื้อหา เส้นทาง และช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จัดแสดงข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นกลาง เข้าใจได้ง่าย คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบอิสระภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างรับรู้สิทธิของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่นอันเป็นแนวทางสำคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตย

มีพื้นที่จัดแสดง ดังต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง

จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงพัฒนาการของสังคมที่เปิดรับความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในกลุ่มข้าราชการ ชนชั้นนำ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสยาม

จัดแสดงบทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในสยามในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

จัดแสดงแผนที่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ความเป็นมา และความสัมพันธ์กับเหตุการณ์การเมืองที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

นอกจากนี้ ในพื้นที่ลานนิทรรศการชั้น 1 นี้ยังเป็นที่จัดแสดงประติมากรรม

“งอกงาม” โดยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2555

ชั้นที่ 2 ห้องจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นำเสนอสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองของไทย

ไล่เรียงมาจนถึงการเมืองในโลกปัจจุบัน

ชั้นที่ 3 ห้องจัดนิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย

นำเสนอความเป็นมา ความหมาย และหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย และโรงภาพยนตร์สามมิติ (3D) ที่ฉายภาพยนตร์สั้นสะท้อนเรื่องราว ชี้ชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมตั้งคำถามและกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ชั้นที่ 4 ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน ทุก 12 เดือน เน้นเนื้อหาการจัดแสดงที่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และสงกรานต์)

ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

• เพื่อทราบ (2)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เปิดตัวความร่วมมือในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ภายใต้แนวคิด “reBOX to School”

โดย ปตท.จะร่วมสนับสนุนพื้นที่ ในการติดตั้งจุดรับบริจาคกล่องกระดาษไปรีไซเคิล รวมทั้งสิ้น 48 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

โดยไปรษณีย์ไทยจะนำกล่องกระดาษไปรีไซเคิลเป็นสิ่งของใช้ประโยชน์ อาทิ ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เตียงกระดาษสำหรับห้องพยาบาล ฯลฯ

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ปตท. และไปรษณีย์ไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน นำกล่องพัสดุและซองไปรษณีย์ที่ไม่ใช้แล้ว มาบริจาคได้ที่ ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต, อาคารเอเนอร์ยี่ คอมเพลกซ์, โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และสถานีบริการ NGV ปตท. ที่เข้าร่วมแคมเปญ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2565

นายวุฒิกร สติฐิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ใครสนใจเชิญครับ

จะได้ช่วยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวใดๆ ด้วยประการทั้งปวง

กับกรณีที่มี ส.ส.พรรคก้าวไกล

อภิปรายถึงงบประมาณปี 2566 ของ ตชด.ใดๆ ทั้งสิ้น–แฮ่ม •