ตร.ดันเมกะโปรเจ็กต์แฟลต 4 พันล้าน ชูตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ผุดโครงการสโมสรตำรวจ บางเขน/โล่เงิน

โล่เงิน

 

ตร.ดันเมกะโปรเจ็กต์แฟลต 4 พันล้าน

ชูตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

ผุดโครงการสโมสรตำรวจ บางเขน

 

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านขึ้นไป โครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถและอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน 6 อาคาร”

ประกอบด้วย 1. อาคารที่ทำการ ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

2. อาคารที่จอดรถยนต์ ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

3. อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ขนาด 14 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารละ 438 ห้องพัก รวม 2 อาคาร รวมห้องพักจำนวน 876 ห้องพัก

4. อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ขนาด 14 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารละ 451 ห้องพัก รวม 2 อาคาร รวมห้องพักจำนวน 902 ห้องพัก โดยอาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถและอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน 6 อาคาร มีห้องพักอาศัยรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,778 ห้องพัก

สร้างบนพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของ ตร. ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างอยู่ในบริเวณสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 4,089,480,000 บาท (สี่พันแปดสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เสนอเป็นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 817,896,000 บาท และเป็นภาระผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – ปีสิ้นสุดระยะดำเนินการอีกจำนวน 3,271,584,000 บาท

สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 และจะมีการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างแรงงานและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ ตร.ได้เตรียมดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และคาดว่าจะทำอีเอชไอเอได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 ก่อนดำเนินการประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารต่อไป

 

ขณะที่คำของบประมาณที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เสนอต่อ ครม. ระบุว่า ตร.มีภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และการควบคุมฝูงชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องสามารถเรียกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่และภารกิจดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่พักที่อยู่ใกล้กับสถานที่ทำงาน เพื่อให้สามารถเรียกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ของ ตร.มีอาคารที่พักไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีความต้องการอาคารที่พักเพิ่มเติมให้มีจำนวนเพียงพอรองรับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นชั้นผู้น้อย จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย

กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานกำลังพล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล, สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ, สำนักงานงบประมาณและการเงิน, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ, กองสารนิเทศ, สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ, กองวินัย, สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ มีความต้องการอาคารที่พักอาศัย รวมทั้งสิ้น 12,070 ห้อง

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อย เมื่อทำการฝึกอบรมและบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับเงินเดือนในอัตรา 10,760 บาทต่อเดือน และไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ และในปัจจุบันหน่วยต่างๆ มีอาคารที่พักไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจัดอาคารที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยได้

ทำให้ตำรวจกลุ่มดังกล่าวต้องเช่าบ้านเพื่อพักอาศัย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,500-7,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้มีเงินเดือนหลังหักค่าเช่าบ้านพักเหลือจำนวนประมาณ 3,760-5,260 บาทต่อเดือน

และเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยต้องใช้เงินจำนวนที่เหลือดังกล่าวในการเลี้ยงชีพเป็นค่าอาหารและค่ารถในการเดินทางมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก ไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เกิดความกดดัน บีบคั้น และต้องดิ้นรนในการหาอาชีพเสริมหรือรายได้จากทางอื่น เพื่อให้มีเงินรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพในแต่ละเดือน

ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่สุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข

 

ด้าน พล.ต.ท.กฤษณะ แจ่มสว่าง ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง (ผบช.สกบ.) ให้ข้อมูลว่า หลังจาก ครม.อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณแล้ว ตร.ได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการของบประมาณ ซึ่งเรื่องต้องกลับไปผ่านสำนักงบประมาณ เข้ากระบวนการพิจารณาคำของบประมาณว่าจะมีการอนุมัติหรือไม่ จากนั้นจะไปผ่านขั้นตอนสภา ขั้นตอนกรรมาธิการในส่วนการพิจารณางบประมาณของสภา

คาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะมีการอนุมัติงบประมาณ ตอนนี้ไม่มีติดขัดอะไร ได้ทำไปตามขั้นตอนปกติ ที่สุดแล้วแต่การพิจารณาของทางสภา

ก่อน “บิ๊กปั๊ด” จะอำลาตำแหน่งแม่ทัพสีกากี สิ้นเดือนกันยายน 2565 แฟลตตำรวจ 4 พันล้าน ถือเป็นโปรเจ็กต์ใหญ่ทิ้งทวนเพื่อข้าราชการตำรวจตำรวจชั้นผู้น้อยได้มีสวัสดิการที่เพียงพอ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ต้องได้แรงสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล มาบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ให้มีกำลังแรงใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่