การศึกษา/ผ่าสเป๊ก…ทีแคส ’65-66 ปรับทุกปี…ลุ้นกันทุกรอบ!!

การศึกษา

ผ่าสเป๊ก…ทีแคส ’65-66

ปรับทุกปี…ลุ้นกันทุกรอบ!!

 

มีเรื่องให้ได้ลุ้นกันอีกแล้ว สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.5 และกำลังขะมักเขม้นในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 คงต้องเตรียมใจกันด้วย

เพราะดูเหมือนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะออกมาเปรยๆ แล้ว ว่าจะมีการปรับรายละเอียดของ “ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” หรือ “ทีแคส” ประจำปีการศึกษา 2566 อีกแล้ว

ล่าสุด ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ.ออกมาให้ข้อมูลการปรับรายละเอียดเบื้องต้นว่า การสอบคัดเลือกในระบบทีแคส ปีการศึกษา 2566 จะมีการปรับในรายละเอียดของการทดสอบ โดยปรับจากการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT เป็น “TGAT” และปรับจากการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เป็น “TPAT”

รวมทั้งปรับข้อสอบ “วิชาสามัญ” โดยจะเน้นการนำความรู้ไปใช้งานได้จริงๆ

สำหรับข้อสอบ TGAT จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.การคิดอย่างมีเหตุผล และ 3.สมรรถนะการทำงานในอนาคต ให้เลือกสอบในเดือนตุลาคม 2565 และ/หรือเดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบพอร์ตโฟลิโอ รอบโควต้า และรอบแอดมิสชั่นส์

ส่วนข้อสอบ TPAT มี 5 รายวิชา ได้แก่ 1.วิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 2.ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 3.ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 4.ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 5.ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะจัดสอบในเดือนธันวาคม 2565 โดยจะใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบพอร์ตโฟลิโอ รอบโควต้า และรอบแอดมิสชั่นส์ เช่นกัน

ขณะที่ข้อสอบวิชาสามัญ จะเน้นการนำความรู้ไปใช้งานได้จริง ได้แก่ 1.คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3.ฟิสิกส์ 4.เคมี 5.ชีววิทยา 6.ภาษาไทย 7.สังคม 8.ภาษาอังกฤษ 9.ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี) จัดสอบในเดือนมีนาคม 2566 สำหรับการคัดเลือกในรอบโควต้า และรอบแอดมิสชั่นส์

เรียกว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ ทปอ.ออกมาแย้มถึงแนวทางการปรับการทดสอบต่างๆ ในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2566!!

 

เพราะหากมองย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมา จนถึงการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาในปีการศึกษาหน้า จะเห็นว่า ทปอ.ได้ประกาศปรับย่อยในระบบทีแคส ซึ่งได้ปรับเล็กปรับน้อยมาโดยตลอด

อย่างการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาแล้ว การคัดเลือกแม้จะยังคง 5 รูปแบบ แต่ลดเหลือ 4 รอบ คือ 1.รอบพอร์ตโฟลิโอ 2.รอบโควต้า 3.รอบรับตรง รวมกับรอบแอดมิสชั่นส์ ซึ่งยื่นสมัครพร้อมกัน แต่เคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบ และ 4.รอบรับตรงอิสระ

โดยการเปลี่ยนแปลงทีแคส 2564 มี 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ รวมรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิสชั่นส์ โดยรับสมัครคัดเลือกพร้อมกัน แต่แยกการประกาศผลเป็น 2 รอบ

กำหนดเรื่องการ “สละสิทธิ์” ในระบบเป็น 2 ช่วงเวลา จากเดิมมี 4 ช่วง คือ รอบแฟ้มสะสมงาน และรอบโควต้า ทำให้ผู้สมัครต้องตัดสินใจเลือกคณะ หรือสาขาวิชาที่จะเรียนให้แน่นอน

นอกจากนี้ ยังให้อิสระมหาวิทยาลัยรับสมัครรอบพอร์ตโฟลิโอ และรอบโควต้า โดยไม่กำหนดช่วงเวลา แต่ต้องส่งรายชื่อสละสิทธิ์เข้ามาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อให้เด็กยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมระบบทีแคสมากขึ้น

และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เปลี่ยนไป โดยให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งกำหนดโครงสร้างหลักสูตร เป็นผู้ออกข้อสอบ 8 รายวิชา คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT1 และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT2 รวมถึง วิชาสามัญ ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา

ส่วนวิชาอื่นๆ ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกข้อสอบตามเดิม

รวมถึงลดการสอบวิชาสามัญ จากเดิม 9 วิชา เหลือ 7 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ใช้คะแนนสอบโอเน็ตแทนได้

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อลดการสละสิทธิ์ของนักเรียน เพราะมีข้อมูลว่าในการสมัครในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561-2562 มีผู้สละสิทธิ์ในแต่ละรอบจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยมีที่นั่งว่างบานเบอะ ขณะเดียวกันก็กันที่นั่งผู้อื่น โดยจำนวนผู้สละสิทธิ์รวมตั้งแต่รอบ 1-5 ในปีการศึกษา 2562 มีถึง 10,724 คน และในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 12,815 คน

แต่เมื่อแยกตามรอบการคัดเลือก จะพบว่าทีแคสในรอบที่ 3 แอดมิสชั่นส์ 1 และแอดมิสชั่นส์ 2 สละสิทธิ์มากที่สุดถึง 4,727 คน และรอบ 4 รอบรับตรงอิสระ สละสิทธิ์ 3,387 คน

โดยผู้ที่สอบได้คณะที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 สละสิทธิ์มากถึง 2,998 คน!!

 

สําหรับระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2565 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครในรอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอในขณะนี้ ซึ่งในปีนี้ ทปอ.มีมติให้ปรับลดการสอบลงอีก และให้ลดการคัดเลือกเหลือเพียง 4 รอบ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.รอบแฟ้มสะสมงาน หรือรอบพอร์ตโฟลิโอ 2.รอบโควต้า 3.รอบแอดมิสชั่นส์ และ 4.รอบรับตรงอิสระ

ซึ่งการรับในรอบที่ 3 รอบแอดมิสชั่นส์ ที่เดิมแบ่งเป็น “แอดมิสชั่นส์ 1” รับตรงร่วมกัน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดองค์ประกอบเอง และ “แอดมิสชั่นส์ 2” รับกลางร่วมกัน ที่ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ร้อยละ 30 เป็นองค์ประกอบ ทปอ.ได้ประกาศ “ยกเลิก” รอบแอดมิสชั่นส์ 2 เหลือเพียงแอดมิสชั่นส์รอบเดียว

อีกทั้งการรับในทุกรอบของระบบทีแคสในปีนี้ จะ “ยุติ” การใช้คะแนนโอเน็ต มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก เพราะโอเน็ตกลายเป็นคะแนนที่ไม่มีความแน่นอน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการปรับรูปแบบการวัดผลใหม่ จึงมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปพัฒนารูปแบบการวัดผล ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการนำมาใช้

ทปอ.จึงต้องมีมติให้ยกเลิกการนำคะแนนโอเน็ตมาใช้เป็นองค์ประกอบ

ที่สำคัญ ได้มอบให้ “มหาวิทยาลัย” เป็นผู้กำหนดองค์ประกอบในการรับเอง แต่ ทปอ.จะทำหน้าที่ประสานให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง กำหนดจำนวนวิชาสอบให้น้อยลง เพราะ ทปอ.ยังคงหลักการให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา

ส่วนการสอบวิชาอื่นๆ ทั้งการทดสอบ GAT, PAT และการสอบวิชาสามัญ ยังเป็นการวัดความถนัดเฉพาะตัวของนักเรียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกเด็กเข้าเรียนได้ตรงความถนัดอย่างแท้จริง ซึ่งผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเลือกสอบทุกวิชา!!

 

ขณะที่ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ทยอยเปิดรับสมัครในระบบทีแคส รอบที่ 1 รอบพอร์ตโฟลิโอแล้ว โดยจะประกาศผล และเปิดให้ยืนยันสิทธิ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการรับสมัคร รอบที่ 2 รอบโควต้า ยืนยันสิทธิวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

เบื้องต้นยังไม่พบปัญหาในการรับสมัคร หรือคัดเลือก เพราะส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ดร.พีระพงศ์ฝากเตือนไปถึงบรรดานักเรียนที่จะสอบทีแคสในปีนี้ ว่าให้วางแผนการสมัครให้รอบคอบ ดูคุณสมบัติ และเลือกดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อโดยตรง เพราะหลายสาขาวิชามีการปรับรายละเอียดต่างๆ

ส่วนเนื้อหาข้อสอบ ทั้ง GAT และ PAT ในปีนี้ ยังเหมือนเดิม…

ดังนั้น น้องๆ จะต้องมานั่งลุ้นกันอีกครั้ง สำหรับการสอบคัดเลือกในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2566 เพราะ ทปอ.เตรียมปรับรูปแบบการทดสอบจาก GAT เป็น TGAT และจาก PAT เป็น TPAT รวมทั้ง ปรับเนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ!!