E-DUANG : ลักษณะร่วม ลักษณะต่าง การเมือง เหมือนต่าง ระหว่างเพื่อไทย ก้าวไกล

ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลกับชะตากรรมของพรรคเพื่อไทยมีทั้งจุดอันเป็นความเหมือนและความต่าง

ต่างตรงที่”รากฐาน”การเกิดขึ้นมีความไม่เหมือนกัน

นั่นก็คือ พรรคเพื่อไทยมีรากฐานมาจากพรรคไทยรักไทย ประสานกับรากฐานของพรรคพลังประชาชน

พรรคไทยรักไทยซึ่งมี นายทักษิณ ชินวัตร ทำคลอด

นั่นก็คือ พรรคก้าวไกลมีรากฐานมาจากพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประสานพลังกับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อย่างเป็นหนึ่งเดียว

ภายในความต่างอย่างมีนัยสำคัญนั้นทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลมีลักษณะ”ร่วม”ที่มิอาจปฏิเสธได้ว่า เป็นพื้นฐานมาจากชะตากรรมของพรรคแม่ในอดีต

นั่นก็คือ เป็นผลสะเทือนจากการยุบพรรคการเมือง

นั่นก็คือ การยุบพรรคไทยรักไทยในเดือนพฤษภาคม 2550 นั่นก็คือ การยุบพรรคพลังประชาชนในเดือนพฤศจิกายน 2551

นั่นก็คือ การยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

การยุบพรรคไทยรักไทย การยุบพรรคพลังประชาชน อาจเป็นผลสะเทือนและความต่อเนื่องจากรัฐประหารเดือนกันยายน 2549

ขณะที่การยุบพรรคอนาคตใหม่สัมพันธ์กับรัฐประหาร 2557

จึงอาจสรุปได้โดยพื้นฐานว่าชะตากรรมของพรรคเพื่อไทย ชะตากรรมของพรรคก้าวไกล สัมพันธ์กับผลสะเทือนของขบวนการรัฐประหาร

และรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 สร้างความต่อเนื่องมาถึงรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

เส้นทางของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล จึงเหมือน นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นั่นก็คือเป็นเหยื่อจากผลพวงแห่งรัฐประหารเช่นเดียวกัน

 

หากมองจากรากฐานและความเป็นมาทางการเมือง พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจึงมีความใกล้ชิดกันอย่างยิ่งในเชิงอุดมการณ์ สา มารถดำรงอยู่ในลักษณะเป็นพันธมิตรในแนวร่วม

เพียงแต่จำเป็นต้องเคารพในจุดร่วมและในจุดต่างระหว่างกัน

เหมือนกับพรรคเพื่อไทยมีความเป็นพรรคพี่ที่อาวุโสกว่า เหมือนกับพรรคก้าวไกลมีความเป็นพรรคน้องมีความอ่อนเยาว์กว่า

นั่นจึงขึ้นว่าจะเคารพกันอย่างไรจึงจะเสมอภาคและสร้างสรรค์

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยพิมพ์พรร