จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564

จดหมาย

อุ้มหาย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ)

ได้ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหาย ถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ สภาผู้แทนราษฎร และสำเนาถึงสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ระบุว่า แม้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถูกปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผ่านการรับฟังความเห็นอยู่หลายครั้ง

แต่ปัญหาสำคัญหลายประการกลับยังมิได้ถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

อีกทั้งยังมีความกังวลต่อการแก้ไขและการตราร่างพระราชบัญญัติที่มีความล่าช้า

จึงขอย้ำข้อเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภาให้เร่งรัดการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีและผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า

ทั้งนี้ ทางแอมเนสตี้และ ICJ มีข้อกังวลหลักๆ ดังนี้

นิยามของอาชญากรรมการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งคำศัพท์สำคัญอื่นๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

การขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินคดี

การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการไม่รับฟังคำให้การหรือข้อมูลใดที่ได้มาจากการกระทำการทรมาน หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบความรับผิดบางประการสำหรับอาชญากรรมที่บัญญัติในร่างพระราชบัญญัติ

การขาดบทบัญญัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อป้องกันการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย และ

การขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะที่ต่อเนื่องของอาชญากรรมการกระทำให้บุคคลสูญหาย และอายุความของความผิดฐานกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

 

อย่าวางใจ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ จะคลอดออกมาได้ง่ายๆ

การตั้ง ส.ส.ฝ่ายค้าน

คือ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

แม้ดูฝ่ายรัฐบาลจะใจกว้าง

แต่อีกด้านก็อาจมองในทางร้ายได้ว่า

ฝ่ายรัฐบาลอาจจะลอยตัว

“เท” กฎหมายนี้ได้ง่ายๆ

จึงต้องช่วยกันจับตาว่า พ.ร.บ.นี้

จะมีชะตากรรมเช่นไร

 

วัคซีนโมเดอร์นา

บริษัทโมเดอร์นา มีความตระหนักถึงประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์ ที่แนะนำให้มีการหยุดฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบริษัทโมเดอร์นาเป็นการชั่วคราว ในกลุ่มประชาชนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีลงมา ในประเทศเดนมาร์ก และกลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่ 30 ปีลงมา ในส่วนของประเทศสวีเดน และฟินแลนด์

สำหรับบริษัทโมเดอร์นาแล้ว ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

และตระหนักดีถึงโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังจากการได้รับวัคซีนประเภท mRNA

ซึ่งภาวะดังกล่าวมีอุบัติการณ์การเกิดน้อย

โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่มากและหายได้เองภายในระยะเวลาอันสั้น หลังได้รับการรักษาและการพักผ่อนที่เพียงพอ

อนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าหากมีการติดเชื้อ COVID-19 ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจะเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น การได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อจึงเป็นแนวทางป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวที่ดีที่สุด

จากข้อมูลการวิเคราะห์ล่าสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเครือข่าย US Vaccine Safety Datalink (VSD) จากจำนวนประชากร 6.2 ล้านคนที่ได้รับวัคซีน mRNA นั้น

ไม่พบว่ามีการบ่งชี้ถึงความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการได้รับวัคซีน mRNA ชนิดใดๆ ก็ตาม

นอกจากนี้แล้ว รายงานจากการวิจัยผ่านทางเครือข่าย Kaiser Permanente จากจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2.3 ล้านราย พบผู้ที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเพียง 15 รายในผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA ทั้งหมด

โดยคิดเป็นอัตราอุบัติการณ์การเกิดภายหลังจากได้วัคซีนเข็มที่สอง ที่ 5.8 รายต่อล้านโดส

วัคซีน COVID-19 ของบริษัทโมเดอร์นาในนาม Spikevax เป็นวัคซีนที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์และประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์

ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อยู่ในระดับที่สูงมาก เป็นที่ประจักษ์ทั้งในการนำมาใช้จริงในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัยทางคลินิคระยะที่ 3 จาก COVE study ที่มีมาก่อนหน้านี้ ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำการเฝ้าระวังติดตามข้อมูลความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะที่ตัวผลิตภัณฑ์เองกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยในคนก็ดี และเมื่อถูกมาใช้งานจริง

https://investors.modernatx.com/node/13016/pdf

บริษัทโมเดอร์นา

 

มีคนไทยจำนวนมากควักเงินตัวเอง

จองวัคซีนโมเดอร์นา

ซึ่งนอกจากปัญหาวัคซีนที่ล่าช้า

ยังมีปัญหาสงสัยเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอีก

จึงให้พื้นที่บริษัทโมเดอร์นาชี้แจง

จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ใจจดจ่อรอวัคซีนโมเดอร์นา