‘ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน’ จาก ‘พุทธศาสนา’ ถึง ‘กลศาสตร์ควอนตัม’ เฉลยแล้วปัญหาโลกแตก | จักรกฤษณ์ สิริริน

“เที่ยงนี้กินไรดี”
“บอกมาจะเลือกใคร เพื่อนหรือแฟน”
“รถหรือบ้าน ซื้อไรก่อนดี”
“รับกาแฟหรือชาดีคะ”
“ชอบไรมากกว่ากัน หมาหรือแมว”

ตัวอย่างคลาสสิคของ “ปัญหาโลกแตก”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน”

ตั้งแต่เด็กจนโต ทั้งเพื่อน ทั้งครูบาอาจารย์ ทั้งพ่อ-แม่ พี่-น้อง อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เราต้องได้ยินคำถาม “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน”

หลายคนหยุดคิด ถ้าไม่มีไก่ ก็จะไม่มีไข่
แต่ถ้าไม่มีไข่ (ลูกเจี๊ยบ) ไก่จะเกิดจากอะไร

ความข้อนี้ ปรากฏในพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าถามพราหมณ์ว่า “ฟองไข่ของแม่ไก่อันมีอยู่ 8 ฟอง หรือ 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง อันแม่ไก่กกดีแล้ว พลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้ว บรรดาลูกไก่ในไข่เหล่านั้นตัวใดเจาะแทงทำลายเปลือกไข่ด้วยจะงอยเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาได้ก่อนตัวอื่นโดยปลอดภัยเราควรเรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าอย่างไร”

ในที่นี้พระองค์เปรียบว่า 8 ฟอง หรือ 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง อันแม่ไก่กกดีแล้ว พลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้ว โดยแน่นอน แม่ไก่ต้องปรารถนาว่า โอหนอ! ลูกไก่ของเรา จงทำลายกระเปาะฟองด้วยจะงอยเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิด

ดังนี้ ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยจะงอยเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้ กล่าวคือ “ไข่ไก่” ถูกฟักเป็นตัว มิใช่โดยเจตนาของ “แม่ไก่” เหมือน “อาสวะ” สิ้นเอง เมื่อ “ปฏิบัติตรงตามธรรม”

“แม่ไก่ที่ฟักลูกไก่ตัวแรก เกิดมาได้อย่างไร”

“แม่ไก่” ตัวนี้เกิดมาจากสิ่งซึ่งมิใช่ “ไข่ไก่”

เพราะ “แม่ไก่” ตัวนี้มิใช่ “ลูกไก่ตัวแรก” ที่ฟักออกมาจาก “ไข่”

ดังพุทธวจนะ ตรรกะที่ซ่อนอยู่ คงจะเป็นคำตอบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการยืนยันว่า “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน”

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

เมื่อแม่ไก่มี ไข่ไก่ย่อมมี

เมื่อไข่ไก่มี ลูกไก่ย่อมมี

เมื่อลูกไก่มี แม่ไก่ย่อมมี

เพราะความเกิดขึ้นแห่งแม่ไก่ ไข่ไก่จึงเกิดขึ้น

เพราะความเกิดขึ้นแห่งไข่ไก่ ลูกไก่จึงเกิดขึ้น

เพราะความเกิดขึ้นแห่งลูกไก่ แม่ไก่จึงเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับ “พุทธศาสนา” คำบอกใบ้ “ปัญหาโลกแตก” ที่ถามว่า “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน” นั้น “กลศาสตร์ควอนตัม” มีคำตอบเช่นกัน

Dr. Jacqui Romero ผู้อำนวยการ The Australian Research Council Centre of Excellence for Engineered Quantum Systems (EQUS) ได้คิดค้น “คำบอกใบ้” ของ “ปัญหาโลกแตก” ที่ถามว่า “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน”

“เราได้ทำการทดลองเชิงควอนตัม จนพบปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่ชี้ว่า สิ่งที่คนเรามองว่าเป็นเหตุและผลนั้น แท้ที่จริงแล้ว เรามิอาจกำหนด ว่าลำดับไหนมาก่อน ลำดับไหนมาหลัง ได้อย่างตายตัว” Dr. Jacqui Romero กระชุ่น

ผลการทดลองบอกกับเราว่า ในโลกของกลศาสตร์ควอนตัมนั้น ทั้ง “ไก่” และ “ไข่” สามารถเกิดขึ้นก่อนอีกฝ่าย “ได้ทั้งคู่” Dr. Jacqui Romero กล่าว

และว่า “เราได้ทดลองสร้างสิ่งที่เรียกว่า Quantum Switch ซึ่งจะทำการปล่อยอนุภาคของแสงหรือโฟตอน 1 อนุภาคให้เดินทางไปในอุปกรณ์ตรวจวัดการแทรกสอด และการถูกรบกวนของแสง หรือ Interferometer”

โดยชุดอุปกรณ์ดังกล่าว จะกำหนดเส้นทางเดินของแสงให้แยกเป็น 2 สาย โดยแต่ละสายจะมีเลนส์ 2 ชนิดคือเลนส์ A และเลนส์ B ที่ขวางกั้นลำแสงซึ่งจะเดินทางผ่านมา Dr. Jacqui Romero เผย

“ทั้ง 2 เส้นทาง จะมีลำดับการวางเลนส์ 2 ชนิดไว้ก่อนหรือหลังให้ต่างกัน เลนส์นี้จะเปลี่ยนรูปของลำแสง ก่อนที่ลำแสงทั้ง 2 สายจะถูกรวมเข้าด้วยกันอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้าย”

แม้จะใช้โฟตอนเพียง 1 อนุภาค แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีอนุภาคของแสงเดินทางไปตามเส้นทางทั้ง 2 สายพร้อมกัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตามหลักการทับซ้อนทางควอนตัม หรือ Superposition ที่อนุภาค 1 หนึ่ง สามารถอยู่ใน 2 ตำแหน่งได้ในเวลาเดียวกัน Dr. Jacqui Romero สรุป

สอดคล้องกับ Dr. Fabio Costa นักฟิสิกส์อาวุโสแห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลีย ที่บอกว่า การเดินทางของแสงในแต่ละแบบข้างต้น จะทำให้เกิดการแทรกสอดของคลื่นแสงที่ปลายทางต่างกันได้

“ปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่า ในช่วงขณะเดียวกัน โฟตอน 1 อนุภาคอาจเดินทางผ่านเลนส์ A ก่อนไปถึงเลนส์ B หรืออาจเดินทางผ่านเลนส์ทั้ง 2 ในลำดับที่กลับกันก็ได้” Dr. Fabio Costa กล่าว และว่า

“ผลวิเคราะห์รูปแบบการแทรกสอดของคลื่นแสงทั้ง 2 ที่มาจากอนุภาคเดียวกัน พบว่า แบบแผนที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานนั้นมีมากกว่าแบบแผนที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เหตุการณ์มีลำดับก่อนและหลังที่แน่นอน” Dr. Fabio Costa สรุปว่า

สรุปได้ว่า ปรากฏการณ์ทางควอนตัมที่มีความสัมพันธ์ “เป็นเหตุ-เป็นผล” กันนั้น เช่น “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน” นั้น ไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าอะไรเกิดก่อน หรืออะไรเกิดหลัง

“การวิจัยในครั้งนี้ นอกจากจะใช้เป็นคำบอกใบ้ไขปัญหาโลกแตกเรื่องไก่กับไข่แล้ว การค้นพบนี้ยังมีประโยชน์ต่อการสื่อสารและส่งข้อมูลด้วยระบบควอนตัมโดยปลอดภัยแบบไร้สัญญาณรบกวนในอนาคตได้อีกด้วย” Dr. Fabio Costa ทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่า คำบอกใบ้ “ปัญหาโลกแตก” ที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็นของ Dr. Colin Freeman จากมหาวิทยาลัย Sheffield University แห่งสหราชอาณาจักร

“จากการคำนวณของ Super Computer ที่ชื่อ HECToR พวกเราได้ข้อสรุปว่า ไก่เกิดก่อนไข่”

เพราะโปรตีนที่สร้างเปลือกไข่นั้น มีเพียงแม่ไก่เท่านั้นที่สามารถผลิตได้ Dr. Colin Freeman ได้ทำการเฉลย “ปัญหาโลกแตก”

ดังนั้น จึงหมายความว่า ไข่จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีไก่ นั่นเอง Dr. Colin Freeman กล่าว และว่า

“เนื่องจากแม่ไก่เท่านั้น ที่มีความสามารถสร้างโปรตีนชื่อ Ovocledidin-17 หรือ OC-17 ซึ่งเป็นโปรตีนซึ่งทำหน้าที่ผลิตเปลือกไข่ เหมือนที่โปรตีนใช้ในการสร้างเปลือกหอย หรือกระดูก”

แน่นอนว่า Ovocledidin-17 มีเพียง “แม่ไก่” เท่านั้นที่สามารถผลิตออกมาได้ Dr. Colin Freeman ชี้

“Ovocledidin-17 คือสารตั้งต้นที่จำเป็นมากในกระบวนการตกผลึกของเปลือกไข่ ค่อยๆ ถักทอให้เปลือกไข่แข็งขึ้นทีละน้อย ทว่า รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ คือภายใน 24 ชั่วโมง” Dr. Colin Freeman กล่าวต่อไปว่า

อย่างที่ผมบอกไป โปรตีน Ovocledidin-17 จะมีก็แต่ในรังไข่ของแม่ไก่เท่านั้น

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงสรุปได้ว่า ไก่ต้องเกิดก่อนไข่อย่างแน่นอน เพราะไข่จะเกิดได้ ต้องมีแม่ไก่ที่มีสาร Ovocledidin-17 ในรังไข่สร้างเปลือกให้เสียก่อน” Dr. Colin Freeman ย้ำ

จากนั้น “แม่ไก่” ถึงจะ “ออกไข่” ได้นั่นเอง Dr. Colin Freeman ปิดท้าย