กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (10) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม

จรัญ มะลูลีม

 

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (10)

 

6.

ความเมตตาของเรานั้นมิจำกัด แต่หามีใครสวดขอมันไม่

ไม่มีใครอยู่บนทางของผู้แสวงหา แล้วเราจักชี้ทางให้ผู้ใดเล่า?

มิมีใครทำตนให้สมควรแก่ความเอาใจใส่ที่ได้รับ

เจ้ามิใช่ดินเหนียวที่จักปั้นอาดัมได้อีกหนึ่ง

หากมีผู้ใดสมควรแล้ว เราก็จักโอบอุ้มเขาสู่ศักดิ์ศรีแห่งกษัตริย์

แก่ผองผู้แสวงหา เราจักเผยโลกใหม่น่าอัศจรรย์ให้เขาเห็น

 

7.

ในมือเจ้าหามีพลังไม่ ในดวงใจเจ้าก็ไร้พระผู้สร้าง

นามแห่งผู้สื่อสาส์นของเรา พวกอย่างเจ้าก็นำเอาความอัปยศมา

ผู้ทำลายเทพเท็จหมดสิ้นไปแล้ว คงเหลืออยู่แต่ผู้สร้างเจว็ด

บรรดาบุตรแห่งอิบรอฮีมจากไปสิ้น

เผ่าพันธุ์ผู้บูชาเจว็ดแห่งอซัร21 เท่านั้นที่คงอยู่

เจ้าคบพรรคพวกประหลาด เจ้ากลั่นเหล้าองุ่นใหม่จากถังใหม่

เจ้าสร้างกะอฺบะฮฺสถานใหม่อันมีรูปเจว็ดใหม่สำหรับเจ้า

เพราะเจ้าเองนั้นก็ใหม่

 

8.

เคยมีกาลสมัยที่เจ้าถือว่าอัลลอฮฺองค์นี้สูงสุด

ดอกทิวลิปแห่งอิสลามเคยเป็นที่ภาคภูมิของทะเลทรายในยามบุปผาบาน

เคยมีวันเวลาที่มุสลิมทุกผู้รักอัลลอฮฺองค์เดียวที่เขารู้จัก

กาลครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นที่รักของเจ้า

ที่รักผู้เดียวกับที่บัดนี้เจ้าขนานนามว่าอสัตย์

จงไปสัญญาว่าจะมอบศรัทธาของเจ้าแก่เทพประจำถิ่นบางองค์เถิด

และกักสานุศิษย์แห่งมุฮัมมัดไว้ ณ เขตแดนหนึ่ง

 

9.

แสงอรุณเยือนมาหนักหนาแล้ว เจ้าช่างคร้านทีจะลุกขึ้นนี่กระไร

ไฉนจึงประท้วงว่าเจ้ารักเรา?

เจ้าตีค่าการนอนหลับใหลมากกว่าเรา

ศีลอดเดือนเราะมะฎอนช่างกดหนักอยู่บนจิตใจไร้พันธะของเจ้า

ถามตัวเจ้าเองและตอบเถิด “นี่หรือทางแห่งศรัทธาของเจ้า?”

ผู้คนผูกพันกันอยู่ด้วยศรัทธา ไร้มันเสียพวกเขาก็สิ้นสุด

หากมิมีสิ่งใดผูกพันเจ้าไว้ เจ้าก็เป็นประดุจผีพุ่งใต้

หาใช่ดวงดาวทางช้างเผือกไม่

 

10.

ผู้เก่งรอบด้านพวกเดียวที่เหลืออยู่ในโลกนี้คือพวกเจ้า

เผ่าพันธุ์เดียวที่ไม่เคยสนใจว่ารวงรังจะเหม็นก็คือเจ้า

กองหญ้าแห้งซึ่งซ่อนไฟแห่งสายฟ้าไว้ภายในก็คือเจ้า

ผู้ที่รักด้วยการขายหลุมศพของพวกเขาก็คือเจ้า

หากว่าเจ้ามีกิตติศัพท์จากการค้าหินปักหลุมศพเช่นนั้นแล้ว

จะห้ามเจ้าจากการค้าเทพเจ้าทำด้วยหินได้ฉันใด?

 

11.

ผู้ใดลบรอยแปดเปื้อนสิ่งมายาเสียจากหน้าประวัตศาสตร์

ผู้ใดปลดปล่อยมนุษยชาติจากห่วงโซ่แห่งความเป็นทาส?

อันพื้นกะอฺบะฮฺสถานของเรานั้นผู้ใดเล่าที่เช็ดมันด้วยนลาฏ?

ใครหนอกอดประทับกุรอานของข้าไว้แนบทรวง?

ก็บรรพบุรุษของเจ้าอย่างไรเล่า แล้วจงบอกเราว่าเจ้าคือใคร?

เจ้าผู้นั่งงอมือรออรุณรุ่งแห่งวันที่ดีกว่าอยู่นั้น?

 

12.

เจ้าแจ้งแก่มุสลิมทั้งหลายหรือว่าเราสัญญาจะให้

มรรคผลแต่เพียงในสวรรค์?

อันถ้อยคำควรจักสุภาพ แม้จักมีเหตุผลในการตำหนิก็ตามเถิด

จากนิรันดร์กาลมาแล้ว เราผู้สร้างได้ปกครองมาอย่างยุติธรรม

แก่คนนอกศาสนาผู้ประเพฤติอย่างมุสลิม เราได้ให้ของกำนัลแห่งสวรรค์เป็นรางวัล

แต่มิมีผู้ใดเลยในหมู่เจ้าผู้ปรารถนาของกำนัลแห่งสวรรค์

ไม่มีมูซาที่จักคอยทัศนาไฟแห่งฟากฟ้าของซีนาย22 อีกแล้ว

 

13.

พวกเจ้าคือประชาชาติเดียวกัน

เจ้าร่วมความสุขและความทุกข์ของกันและกัน

เจ้ามีศรัทธาเดียวกัน มีคำสอนเดียวกัน

และภักดีต่อศาสนาเดียวกัน

เจ้ามีกะอฺบะฮฺสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวกัน

มีพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน

และคัมภีร์อันพิสุทธิ์เล่มเดียวกันคืออัลกุรอาน

ยากนักหรือที่จักรวมมุสลิมทุกผู้เป็นชุมชนหนึ่ง?

ณ ที่แห่งหนึ่งมันแตกแยกออกเป็นส่วน

อีกแห่งหนึ่งแบ่งเป็นชั้นวรรณะ

ในกาลสมัยเหล่านี้ นี่หรือคือวิถีสู่ความก้าวหน้าและรุ่งเรือง?

21อซัร บิดาของท่านศาสดาอิบรอฮีมเป็นนักค้าขายรูปเจว็ดและทำรูปบูชาเป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์นัมรู้ด

22ซีนายเป็นชื่อภูเขาที่ท่านศาสดามูซา หรือโมเสสได้รับพระบัญญัติจากอัลลอฮฺ