7 มี.ค.62 : ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ยุบพรรค ไทยรักษาชาติ หรือ ทษช.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ยุบพรรค ไทยรักษาชาติ หรือ ทษช.
ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตั้งประเด็นและมีคำวินิจฉัย 3 ประเด็นด้วยกัน สรุปได้ว่า

หนึ่ง กระทำผิดตาม พ.ร.บ.พรรคฯ มาตรา 92 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียงวินิจฉัยให้ยุบพรรค ทษช.
โดยเห็นว่ามีการกระทำเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม พ.ร.บ.พรรคฯ มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) อย่างชัดแจ้ง
สอง คณะกรรมการบริหารพรรค ทษช.จะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคสองหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันกระทำอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรค เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งยุบพรรค
ทั้งนี้ มติดังกล่าวแบ่งเป็น 6 เสียงให้เพิกถอนสิทธิ 10 ปี อีก 3 เสียงให้เพิกถอนสิทธิตลอดชีวิต
และ สาม ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ทษช.และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ห้ามผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ทษช.ที่ถูกเพิกถอนสิทธิไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่

ห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
คำตัดสินที่ออกมา ถือเป็นการปิดฉาก ทษช.

ย้อนกลับไปช่วงเหตุการณ์หลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่พรรคไทยรักษาชาติกระทำการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรค

ขณะเดียวกันศาลมีมติ 6 ต่อ 3 เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ถึงวันที่ 8 ก.พ. 62 เป็นเวลา 10 ปี และมีมติเอกฉันท์ (9 ต่อ 0) ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคอื่น ภายในระยะเวลา 10 ปี
.
สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ มีดังนี้
1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ
2. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1
3. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2
4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3
5. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4
6. รศ. ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค
7. นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค
8. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค ลูกชายนายยงยุทธ ติยะไพรัช แกนนำพรรคเพื่อไทย
9. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1
10. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค
11. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3
12. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ
13. นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
14. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค