ปริศนาอักษรไขว้/เชิงชาย/รายชื่อผู้ตอบปริศนาอักษรไขว้ ครั้งที่ 660/25 ธันวาคม 2563 ถูกต้อง

ปริศนาอักษรไขว้/เชิงชาย

รายชื่อผู้ตอบปริศนาอักษรไขว้

ครั้งที่ 660/25 ธันวาคม 2563 ถูกต้อง

 

10 ผู้โชคดี ได้รับรางวัลปริศนาอักษรไขว้ครั้งที่ 660/25 ธันวาคม 2563

  1. อิงเพลิน นวลอุทัย 87/8 หมู่ 5 ซอยบางทราย ถนนพิพิธ ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  2. ณรงค์ ศิละกุลธร 34/59 หมู่ 6 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
  3. ปราโมทย์ ช่วยชู 238 เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  4. พรชัย นทีประสิทธิพร 101/3 ข้างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
  5. กรรณิกา แซ่ลิ้ม 104 ถนนทรงพล ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  6. ศิรณา รัตนราศรี 20 หมู่ 4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
  7. ดรุณี-วิศิษฐ์ สิงคิรัตน์ 134/82 หมู่บ้านสินธรา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
  8. วิลาวัณย์ สูงรัง 104 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  9. จรูญ-อินทิรา มหาวัจน์ 18/47 ซอยเขมไชย 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  10. ประทีป สุขโสภา 82/8 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

ทั้ง 10 ท่านกรุณาส่งหลักฐานใบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันกลับไปอีกครั้งที่หนังสือพิมพ์ “มติชนสุดสัปดาห์” เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 วงเล็บมุมซองว่า (รับรางวัลปริศนาอักษรไขว้)

……………………………………………………………………………………………………….

กรุงเทพฯ พล.อ.ชลิต ชุณหรัชพันธุ์, ณัฐการต์ ยิ่งเสรี, วิชิต โรจนตระกูล, สิริพงศ์ ศรีวงษ์วรรณะ, เสาวรส สนน้อย, อังคณา อนุกูล, อาชวิต พึ่งวุฒิ

ขอนแก่น พล.ต.ต.เอกชัย ทิวถนอม

เชียงราย กิตติ ลีไพบูลย์, พญ.จงกลณี กันจินะ

เชียงใหม่ ธวัช อนุกูล, ปกรณ์ ศรีวัฒนพงศ์, ประสงค์ ปัญญาเพชร, เพียรศิริ โพธา, ภาษิตา รวิณัชพรกุล, รุจิรา นวลอุทัย, ลัดดา จันต๊ะคะรักษ์

ตราด พรรธนะ พรรธนานุวัติ, สุภัทร ถนอมกุล

ตาก สมชาย นทีประสิทธิพร

นครสวรรค์ สัมพันธ์ จันทร์ศิริ

นนทบุรี กุนต์สุพจน์ เลาหตีรานนท์, เพียงพัชร น้ำทิพย์, รุจิร์ ภู่สาระ, วินัย สินธุเดช

น่าน คนึงนิจ ไชยชนะ

บุรีรัมย์ วลัยมาลย์ คงนันทะ

ปทุมธานี น.อ.หญิง สุมาลี พึ่งวุฒิ

ประจวบคีรีขันธ์ พล.ท.ศุภรงค์ ระลึกมูล

ปราจีนบุรี พ.อ.ชัยรัตน์ ชัยดำรงค์โรจน์

พิจิตร จเร พุ่มพฤกษ์

พิษณุโลก พวงทอง สนั่นนาม

เพชรบูรณ์ สิริชัย ศิริมา

มหาสารคาม วรรณิษา แสนโคตร

ยะลา ปรีดาภรณ์ ปลั่งเปล่ง

ระยอง กร สุวรรณรัฐ, ชนัญชิดา กุลรัตน์

ลพบุรี ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ

ลำปาง กาญจนาศรี สุขสวัสดิ์, ศุภวัฒน์ พรหมรุ่งเรือง

ศรีสะเกษ ประสพพร พาทยกุล

สกลนคร พีระวัส วุฒิเสน

สงขลา ทพญ.ปิยจิตร ณ ระนอง, เปมิกา ณ ระนอง, ภัทรลภา ณ ระนอง

สุโขทัย วีระ สินอำพล

สุราษฎร์ธานี นพ เพชรมณี

สุรินทร์ นิคม วงเวียน

อ่างทอง ชาคริต บุญสู่, ปาณสาร นวลอุทัย

อุบลราชธานี จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, มานะ ศรีวงษ์วรรณะ, เย็นใจ ศรีวงษ์วรรณะ

Malaysia นเรศ พรรธนานุวัติ

 

จดหมายตกค้าง

ครั้งที่ 659/11 ธันวาคม 2563

 

กรุงเทพฯ ดุษฎี หาญสำฤทธิ์ผล, ธันวา เจริญศิลป์, ดรุณี-วิศิษฐ์ สิงคิรัตน์

เพชรบุรี รัตน์ อุ่นชัยยา

สุพรรณบุรี วิชัย ผ่องใส

อ่างทอง ศิรณา รัตนราศรี

อุดรธานี สราวุธ จีระวุฒิ