E-DUANG : มุมมอง”เจ้าคณะปกครอง”ต่อ”ธรรมกาย”

พระเทพรัตนสุธี

การเข้านมัสการและหารือกับ “เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี”ของ “ผู้อำนวยการ พศ.” ที่วัดเขียนเขต

มี “ความสำคัญ”

ความสำคัญอยู่ตรงที่ “เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี”มีความเห็น ต่างจาก “ผู้อำนวยการ พศ.”

ยังไม่มีการแต่งตั้ง”เจ้าอาวาส”รูปใหม่

ยังคงให้บทบาทของ  พระวิเทศภาวนาจารย์ ในฐานะรักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่

และจะรอไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

แม้ว่าหนังสือจากพศ.ที่ส่งไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ตำแหน่ง “เจ้าอาวาส”มีความสำคัญ และมีความจำเป็น”เร่งด่วน”ในการดำเนินการพิจารณา

“แต่งตั้งพระภิกษุจากวัดอื่นมาดำรงตำแหน่ง”

ความสำคัญจากการตัดสินใจนี้ของ”เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี” อยู่ที่วิธีคิด วิธีบริหารจัดการ

สมแล้วที่เป็น “เจ้าคณะปกครอง”

 

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าการแต่งตั้งให้ พระราชภาวนาจารย์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสนั้นดำเนินมาอย่างไร

1 เริ่มจากฝ่ายบริหารของ “วัดพระธรรมกาย”

1 ผ่านความเห็นชอบจาก”เจ้าคณะตำบล” ผ่านความเห็นชอบจาก “เจ้าคณะอำเภอ”

นี่เป็นเรื่องการปกครองของ”คณะสงฆ์”

“เจ้าคณะจังหวัด” ซึ่งเข้าใจในเรื่องของการปกครอง เรื่องของการบริหาร เข้าใจในเรื่องของพระธรรมวินัย ย่อมมองทะลุ

ที่สำคัญยังเปี่ยมด้วย “เมตตา”

 

ในฐานะ”เจ้าคณะปกครอง” และโดยเฉพาะในฐานะ”เจ้าคณะจัง หวัด” มิได้มองว่าพระแห่งวัดพระธรรมกายเป็น “ผู้ร้าย”

ตรงกันข้าม เข้าใจในปัญหา เข้าใจในเรื่องราว

ขณะเดียวกัน สายตาที่มอง “พระภิกษุ” ด้วยกันก็มองด้วยความเคารพ มองด้วยความไว้วางใจ การอยู่ใน”พื้นที่”จึงแทงทะลุเรื่องของ”วัด”

ยิ่งกว่านั้น นับแต่วันที่ 10 มีนาคม เป็นต้นมา วัดพระธรรมกายก็ยอมรับต่อ “คำสั่ง”อันมาจากเจ้าคณะปกครองที่ควบคุมบังคับบัญชาโดยตลอด

จึงต้องให้”โอกาส” ให้ได้”พิจารณา”ต่อปัญหาซึ่งเกิดขึ้น

 

บทความก่อนหน้านี้กระบวนการ โจมตี กระบวนการ อนันต์ เสนาขันธ์ เป็นระบบ มี “เป้าหมาย”
บทความถัดไปเคน นครินทร์ : ถอดหน้ากาก