โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ /เหรียญไต้ฮงกงโจวซือ พิธีพุทธาภิเษก 2 นิกาย ทั้งหินยาน-มหายาน

องค์ไต้ฮงกงโจวซือ

โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ [email protected]

เหรียญไต้ฮงกงโจวซือ

พิธีพุทธาภิเษก 2 นิกาย

ทั้งหินยาน-มหายาน

 

หลวงปู่ไต้ฮงกง เป็นพระเถระชาวจีน ที่คนไทยเชื้อสายจีนนิกายมหายานรู้จักกันดี มีชีวิตอยู่ในสมัย 1,000 ปีที่แล้ว เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

หลวงปู่ไต้ฮงกง เกิดที่เมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ในปี พ.ศ.1582 สมัยราชวงศ์ซ่ง ในตระกูลแซ่ลิ้ม เดิมชื่อ หลิงเอ้อ มีสติปัญญาปราดเปรื่องสามารถสอบได้ตำแหน่ง “จิ้นซือ” (บัณฑิตชั้นเอก) และเข้ารับราชการในตำแหน่งนายอำเภอ มณฑลเจ้อเจียง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปกครองราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุข จนอายุได้ 54 ปี เกิดเบื่อหน่ายชีวิตราชการ จึงสละตำแหน่งอันสูงเกียรติ ออกอุปสมบทเป็นพระภิกษุในนิกายมหายาน ในมณฑลฮกเกี้ยน ได้รับฉายาว่า “ไต้ฮง” จากนั้นก็หมั่นบำเพ็ญศีลเจริญภาวนา ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุธรรมอันวิเศษ

หลังจำพรรษาอยู่หลายปี ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ท่านจึงออกธุดงค์ไปตามเมืองต่างๆ เพื่อโปรดสัตว์ ตลอดเส้นทางที่ผ่านนั้น เมืองใดที่ประสบภัยพิบัติ เดือดร้อน หรือเกิดโรคระบาด ก็จะช่วยขจัดปัดเป่าและบรรเทาทุกข์

อย่างเช่นที่ ต.ฮั่วเพ้ง ซึ่งเกิดภัยธรรมชาติอยู่เป็นเนืองนิจ มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ก็เก็บศพไปฝังให้โดยไม่รังเกียจ ตั้งศาลารักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้เดือดร้อนและผู้ตายที่ไร้ญาติ พร้อมชักชวนชาวบ้านให้ร่วมประกอบกิจกรรมการกุศลโดยทั่วกัน

ในบั้นปลายชีวิต ออกธุดงค์ไปอยู่จำพรรษาที่วัดเมี่ยงอัง ต.ฮั่วเพ้ง ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเหลียงเจียง เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำจะไหลเชี่ยวกรากมาก เกิดเหตุเรือล่มและมีผู้คนเสียชีวิตเป็นประจำ ไต้ฮงดำริที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหลียงเจียง เพื่อให้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก จึงชักชวนชาวบ้านบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์ลงมือสร้าง “สะพานฮั่วเพ้ง” จนแล้วเสร็จ

ด้วยแรงบันดาลใจในการสงเคราะห์ศพไร้ญาติของท่าน กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้เข้ามาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย จึงร่วมกันจัดตั้งองค์กรสงเคราะห์สาธารณภัย เพื่อเจริญรอยตามกุศลเจตนาของท่าน ให้ชื่อว่า “มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” (แปลว่า คุณานุสรณ์)

มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสมาคมเก็บศพไร้ญาติที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากมาย

เหรียญไต้ฮงกงโจวซือ

 

จุดกำเนิดของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ้ง ในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2439 เมื่อชาวจีนจากเมืองเตี้ยเอี้ย ชื่อ เบ๊จุ่นเชียง หรือ เบ๊ยุ่น อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮง จากประเทศจีน เพื่อสักการบูชาและประดิษฐานไว้ที่บ้านย่านวัดเลียบ

มีประชาชนให้ความเคารพนับถืออย่างมากมาย พากันมากราบไหว้บูชาที่บ้านเบ๊ยุ่น จนต้องขยายไปประดิษฐานยังที่ข้างสมาคมกว๋องสิว ถนนเจริญกรุง

ต่อมาในปี พ.ศ.2445 พ่อค้าคหบดีผู้มีกุศลจิต 12 ท่าน มีพระยาอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวานิช) เป็นหัวหน้า เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากกุศลเจตนาของผู้เคารพศรัทธาในหลวงปู่ไต้ฮง จึงจัดซื้อที่ดินสร้างศาลา ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไว้ให้เป็นกุศลสถาน “ป่อเต็กตึ๊ง” ถาวร ณ เลขที่ 141 ถนนพลับพลาไชย ข้างวัดคณิกาผล กรุงเทพฯ

ในปี พ.ศ.2453 การสร้างอาคารป่อเต็งตึ๊งได้สำเร็จลุล่วง เหนือทางเข้าตัวตึก ด้านหน้าได้สลักเป็นอักษรจีนว่า “ป่อเต็กตึ๊ง” บนแผ่นศิลาขนาดใหญ่

ส่วนด้านหลังแผ่นศิลานี้ได้สลักเป็นอักษรจีนว่า “ฮุกกวงโพวเจี่ย” มีความหมายว่า แสงธรรมส่องทั่วหล้า

ภายในตัวตึกได้ประดิษฐานรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงไว้สักการบูชา และใช้สถานที่นี้เป็นสำนักงานดำเนินการงานสาธารณกุศล เช่น เก็บศพไม่มีญาติ แจกยารักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ เป็นต้น โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ

 

การดำเนินกิจการสาธารณกุศลที่ศาลาป่อเต็กตึ๊ง ก็ยังเป็นไปตามปกติตลอดมา ล่วงมาถึงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2479 เนื่องจากพ่อค้าคหบดีที่เป็นกรรมการในการ ดำเนินงานกุศล ถึงแก่กรรมไปหลายท่าน กรรมการที่เหลืออยู่ พร้อมด้วยบุตรหลานของกรรมการเก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อก่อตั้งเป็นรูปมูลนิธิขึ้น

ในการนี้ มีการประกาศทางหนังสือพิมพ์จีน เชิญชวนนายกสมาคมจีนต่างๆ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับผิดชอบบริหารงาน สาธารณกุศลในรูปมูลนิธิสืบต่อไป

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2480 ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิชื่อว่า “มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง”

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดสร้าง “เหรียญรูปเหมือนไต้ฮงกงโจวซือ รุ่นแรก” สันนิษฐานว่าเหรียญดังกล่าว สร้างราวปี พ.ศ.2480 สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง โดยประกอบพิธีพุทธาภิเษกทั้งทางพุทธศาสนาฝ่ายหินยานและมหายาน จากนั้นได้มีการแจกเหรียญรุ่นแรกนี้แก่สาธุชนทั้งไทยและจีนโดยทั่วกัน

ลักษณะเหรียญ เป็นรูปยาวรีเหมือนผลซิ่วท้อจีน ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ มีหูในตัว เนื้อทองแดง ขนาดเหรียญสูง 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.0 เซนติเมตร

ด้านหน้า กึ่งกลางเหรียญมีรูปหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ เป็นรูปครึ่งองค์ ครองจีวรแบบพระภิกษุจีน สวมหมวกจีน มีประภามณฑลล้อมรอบศีรษะ ดุจรัศมีอยู่เบื้องหลังท่าน

ด้านหลังมีลวดลายกนกขนาบอยู่สองข้าง ตรงกลางมีตัวอักษรจีน 5 ตัว เรียงตามแนวดิ่ง อ่านจากบนลงล่างว่า “ซ่ง ไต้ ฮง โจว ซือ” แปลว่า “หลวงปู่ไต้ฮงกง ปรมาจารย์แห่งราชวงศ์ซ้อง”

กล่าวขานกันว่า เหรียญรูปเหมือนไต้ฮงกงโจวซือรุ่นแรก ได้นับความนิยมเป็นอย่างสูง เฉกเช่นเดียวกับแผ่นยันต์กระดาษ หรือฮู้ของท่านไต้ฮงกงโจวซือ