รู้จักศัพท์คริสต์ศาสนา : คริสตัง มิสซัง มิชชันนารี มิชชั่น

Pope Francis arrives at a military air terminal in Bangkok, Thailand November 20, 2019. REUTERS/Remo Casilli

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อาร์ชบิชอป อพอล ชาง อิน นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระคาร์ดินัล ฟรังซิสแซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้อ่านประกาศวาติกัน เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเชิญเฉลิมฉลอง ๓๕๐ ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยามและฉลอง ๕๐ ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

Pope Francis arrives at a military air terminal in Bangkok, Thailand November 20, 2019. REUTERS/Remo Casilli

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประมุขโรมันคาทอลิกองค์ที่ ๒ ที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในรอบ ๓๕ ปี นับจาก สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ในฐานะที่เคยเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์มาถึง ๑๔ ปี จึงอยากจะอุทิศคอลัมน์ “มองไทยใหม่” ครั้งนี้ เพื่อกล่าวถึงคำศัพท์บางคำที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา

ดังนี้

คริสตัง กับ คริสเตียน

คริสต์ศาสนาซึ่งเข้าสู่สยามครั้งแรกเป็นนิกายคาทอลิกจากโปรตุเกส ประมาณ พ.ศ.๒๑๑๐ สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ผู้ที่นับถือศาสนานี้เรียกในภาษาโปรตุเกสว่า cristão (เหนือตัว a มีเครื่องหมายตัวหนอนกำกับ) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาโปรตุเกสปัจจุบัน คำนี้ทับศัพท์เป็น คริชเตา แต่ในสมัยอยุธยาเรียกว่า คริสตัง เมื่อคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ เข้ามาเผยแผ่ในสมัยต่อมาก็เรียกตนเองเป็นภาษาอังกฤษว่า Christian ออกเสียงว่า คริสเตียน

ในปัจจุบัน คริสตัง หมายถึง ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก

ส่วน คริสเตียน หมายถึง ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์

ทั้ง คริสตังและคริสเตียน หมายถึงผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนา ซึ่งมีคำศัพท์รวมเรียกว่า คริสต์ศาสนิกชน

มิสซัง มิชชันนารี มิชชั่น

อีกคำหนึ่งที่มาจากภาษาโปรตุเกสก็คือ missão (เหนือตัว a มีเครื่องหมายตัวหนอนกำกับ) ออกเสียงว่า มิสเซา แล้วก็กลายเป็น มิสซัง

เช่นเดียวกับที่ cristão (เหนือตัว a มีเครื่องหมายตัวหนอนกำกับ) กลายเป็น คริสตัง

แม้ว่าคำนี้จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า mission แต่ปัจจุบันก็ยังคงใช้ว่า มิสซัง อยู่ เช่น มิสซังสยาม เขตมิสซังกรุงเทพฯ เขตมิสซังราชบุรี เขตมิสซังจันทบุรี เขตมิสซังเชียงใหม่

คำว่า mission หมายถึง “การส่งผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาออกไปทำงานในขอบเขตพื้นที่ปกครองที่กำหนด”

ส่วน missionary หมายถึง “บุคคลผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว”

ในภาษาไทยใช้ว่า มิชชันนารี ซึ่งเดิมถอด ion เป็น อัน เช่น application = แอพพลิเคชัน/แอพพลิเคชั่น corruption = คอร์รัปชั่น fashion = แฟชั่น lotion = โลชั่น station = สเตชั่น vision = วิชัน/วิชั่น

คำประเภทนี้มีทั้งที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์และไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับ แล้วแต่ความนิยมของแต่ละยุคสมัยหรือแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลมิชชั่น หนึ่งในเครือโรงพยาบาลของ Adventist ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ๑๙๓๗ ก็เลือกเขียนชื่อโดยใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับ

Pope Francis waves as he arrives at Military Air Terminal of Don Muang Airport, Wednesday, Nov. 20, 2019, in Bangkok, Thailand. (AP Photo/Gregorio Borgia)

ข้อมูลประกอบจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/โรมันคาทอลิกในประเทศไทย

http://www.mission-hospital.org/th/

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก ที่ช่วยให้ข้อมูลภาษาโปรตุเกส