กวาดบ้านตัวเอง โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

สถานีคิดเลขที่ 12 / สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

————————-

กวาดบ้านตัวเอง

————————–

พร้อมๆกับการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563

ที่ผ่ายค้าน เล็งเป้าไปยังงบทหารเป็นพิเศษ

เห็นข่าว ป.ป.ช. ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประจำปี 2562 แล้วน่าสนใจ

ตามไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ป.ป.ช.

ป.ป.ช.เปรียบ ITA ว่าเสมือนการตรวจสุขภาพขององค์กรประจำปี

พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมดำเนินการ

เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐในเชิงบวก

ให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน

ป.ป.ช.ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA ที่มีชื่อว่า “ITAS”

เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินที่มีความทันสมัย

และกำกับติดตามการประเมินได้ทุกขั้นตอนแบบ real time

ช่วยให้การประเมิน และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

และITA มีหลักการสำคัญคือเป็นการประเมินที่มุ่งประเมินจากมุมมองหรือสายตาของประชาชน

โดยจำแนกออกเป็น 3 มุมมอง

ได้แก่

(1) มุมมองการรับรู้ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีข้อมูล รวมทั้งสิ้น 407,109 คน

(2) มุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 599,166 คน

ซึ่ง2 มุมมองแรก รวมแล้วมากถึง 1,006,275 คน

และ (3) มุมมองของประชาชนทั่วไปคือ การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งสำรวจจาก 8,299 เว็บไซต์

ในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินจำนวน 8,299 หน่วยงาน สามารถดำเนินการลงทะเบียนและเปิดใช้งานระบบ ITASทุกหน่วยงาน

คิดเป็น 100%

ส่วนขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลบุคลากรภาครัฐและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ พบว่าสามารถดำเนินการได้ คิดเป็น 99.98%

ขั้นตอนของการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่่า

เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความร่วมมือในการประเมิน ITA อย่างดียิ่ง

โดยมีจำนวนหน่วยงานที่ดำเนินครบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินที่กำหนดกว่า 99.69%

ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลการรับรู้ของผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถสำรวจข้อมูลได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกหน่วยงาน100 %

(ขอแทรก ตรงนี้ นิดหนึ่ง ที่ให้รายละเอียดมาก เพื่อยืนยันว่า ผลประเมิน ITA น่าเชื่อถือทีเดียว)

สรุปผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศ

มีผลการประเมิน 66.73 คะแนน

หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง

ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ ระดับ A และ AA มีจำนวน970 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น

ในระดับกระทรวงมีผลประเมินดังนี้

(ป.ป.ช.ไม่ได้เรียงลำดับ แต่ผู้เขียนนำมาจัดลำดับเอง)

1)กระทรวงการคลัง 90.04 คะแนน

2)วัฒนธรรม 89.59 คะแนน

3)ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน

4)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88.45 คะแนน

5)มหาดไทย 88.19 คะแนน

6)แรงงาน 87.88 คะแนน

7)อุตสาหกรรม 87.79 คะแนน

8)ยุติธรรม 87.44 คะแนน

9)สำนักนายกรัฐมนตรี 87.37 คะแนน

10)การท่องเที่ยวและกีฬำ 87.19 คะแนน

11)พาณิชย์ 87.09 คะแนน

12)การต่างประเทศ 87.04 คะแนน

13)คมนาคม 86.93 คะแนน

14)การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 86.32 คะแนน

15)สาธารณสุข 86.18 คะแนน

16)พลังงาน 86.12 คะแนน

17)ศึกษาธิการ 85.87 คะแนน

18)ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 85.83 คะแนน

19)เกษตรและสหกรณ์ 85.72 คะแนน

20)การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 85.34 คะแนน

21)กลาโหม 85.05 คะแนน

ไฮไลท์ มาอยู่ที่ลำดับสุดท้าย

เพราะเป็นกระทรวงที่ฝ่ายค้านเล็งเป้าวิพากษ์งบฯ ดังว่า

ขณะเดียวกันคนจากกระทรวงนี้ เป็นหลักเข้ามาบริหารประเทศ 5 ปีที่ผ่านมา

และตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับกรมกอง

ยังคงมาชี้นำสังคมอยู่

เมื่อ ผลสำรวจออกมาเช่นนี้

อาจต้องกลับไปกวาดบ้านตัวเองบ้าง

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : ​​​การปะทะ อดีต กับ อนาคต โดยมี “น้ำร้อน”เป็น เส้นแบ่ง
บทความถัดไปโฟกัสพระเครื่อง /โคมคำ/เหรียญปรมาภิไธย ‘ภปร’ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พระเกจิชื่อดัง นครศรีฯ